Geri Dön

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Tüm sektörlerde olduğu gibi, Denizcilik sektöründe de elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarının yaygınlığı, Üniversitemizi de bu bilimsel alanda eğitim vermeye yöneltmiştir. Denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları; radar, iletişim, GPS ve bilgisayar sistemlerini içeren bütünleşik seyir sistemlerini, makine ve elektrik güç sistemlerinin elektronik olarak kontrolünü ve robotik uygulamaları içermektedir. Bu teknolojiler ile Denizcilik sektöründeki sistemlerin önümüzdeki yıllarda giderek daha da otomatik ve otonom hale gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, 2020’li yıllar ile birlikte, özellikle uzak yol gemilerinin sahilde bulunan kontrol istasyonları tarafından yönetilmeye başlanması ve kaptansız ya da hayalet olarak sıfatlandırılan gemilerin faaliyete geçmeye başlaması beklenmektedir. Bu gemiler ile ilgili yükleme işlemlerinin ise, giderek robotlar ile yapılması öngörülmektedir.

Denizcilik sektöründe beklenen bu teknolojik gelişmeler, beraberinde, elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve yönetiminde yer alacak mühendislerin yetiştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu maksatla; Üniversitemiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde verilen lisans düzeyindeki mühendislik eğitimi;

• İletişim
• Kontrol
• Bilgisayar
• Güç Elektroniği

alt alanlarında uzmanlaşmaya olanak tanıyacak şekilde planlanmıştır.

İletişim Mühendisliği alt uzmanlık alanı, gemilerde ve büyük küçük tüm deniz araçlarında telsiz sistemleri, uydu iletişim araçları, radarlar ve GPS sistemlerinin tasarım, üretim ve yönetimi konularını hedef almaktadır.

Kontrol Mühendisliği seçeneği ise, robotik sistemlerin tasarım ve üretimi, gemilerde monteli çeşitli cihaz ve sistemlerin istenilen duruma yönlendirilmesi, iletişim ve bilgisayar mühendisliği ile birlikte otonom sistemler ile ilgili konuları içermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği dalı ise, denizcilik sektöründeki müstakil bilgisayar sistemlerinin yanı sıra, gerek iletişim sistemleri gerekse de makine sistemlerine gömülü mikroişlemciler ya da mikrokontrol ediciler vasıtasıyla, bu cihaz ve sistemlere otomatik olma özelliği kazandırma, dolayısıyla yapay zekâ uygulamalarını içermektedir.

Güç Elektroniği alt alanı, günümüzde artan elektrik enerjisi kullanımına paralel olarak, elektrik enerji kaynakları ve elektrik makine sistemlerinin temiz, sessiz, verimli ve otomatik olarak kullanımına yönelik, elektrik güç çeviricileri ve sürücülerinin tasarım ve üretimi gibi elektronik uygulamalarının üzerinde uzmanlaşmayı içermektedir.

İş Alanları:

Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, akademik ve mesleki kariyer açısından önlerinde birçok seçenek bulunmaktadır. Akademik olarak; iletişim, bilgisayar, kontrol ya da mekatronik mühendisliği yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Mesleki olarak; tersanelerde mühendis ve gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışabilirler. Bu iki seçenek dışında; Denizcilik sektörünü tercih etmemeleri halinde, diğer sektörlerde de iletişim, bilgisayar, kontrol ve mekatronik mühendisliği ilgili alanlarda iş bulabilirler. Gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışmayı tercih edenler; 3-5 sene sonra vardiya zabiti meslek eğitimi alarak Denizcilik sektöründe vardiya zabiti olarak çalışmaya devam edebilirler, ya da tersanelerde mühendis olarak çalıştıkları takdirde yeterli tecrübeyi edindikten sonra, işletme yönetimi yüksek lisansı yaparak kariyerlerine teknik yönetici olarak da devam edebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON

 

Eğitim ve araştırmada güncel uluslararası gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ve gün geçtikçe artan nitelikli akademik kadrosu ile elektrik ve elektronik mühendisliği eğitiminin kalitesini arttırmaktır. Sosyal derslerle de desteklenen böyle bir program ile mesleki ve etik sorumluluğa sahip öğrencilerin araştırma, ekip çalışması, analitik düşünce, iletişim, liderlik ve yönetim becerileri kazanması sağlanmaktadır.

 

 

VİZYON

 

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip lider mühendisler yetiştiren, sürekli kendini yenileyen, elektrik ve elektronik konularında çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bilginin teknolojiye dönüştürülmesinde yetkinliği dünyaca kabul edilen bir bölüm olmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 

Lise veya dengi bir öğrenim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Mühendislik Fakültesi’ne kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler. 

 

PROGRAM TANIMI

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı,

 • Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 • Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek.
 • Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 • Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 

 

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

 

 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

 

 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

 

 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.

 

 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 

 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.

 

 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

 

 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.

 

 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.

 

 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.

 

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

 

l.        Temel bilgileri, elektrik-elektronik mühendisliği kapsamındaki haberleşme, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar sistemlerine uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BİLGİ

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. . Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.