Geri Dön

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak üzere, denizde yüzen bütün yapıların, tasarım, inşaat ve onarımından sorumlu profesyonel mühendislerdir. Bu bölümde sunulan mühendislik eğitimi,

 Ticari gemiler,
 Yolcu gemileri, Feribotlar,
 Savaş Gemileri – Fırkateynler, Destroyerler, Uçak Gemileri, Amfibi Gemiler,
 Denizaltılar ve sualtı araçları,
 Açık deniz Petrol Sondaj Platformları, Yarı Batıklar, Yüzer Petrol Üretim ve Depolama Gemileri,
 Yüksek hızlı tekneler, Hava Yastıklı Gemiler, Çok Tekneli Gemiler, Kanatlı tekneler,
 İş platformları ve tekneleri, Balıkçı tekneleri, Römorkörler, Pilot Gemileri, Kurtarma Botları,
 Yatlar, Megayatlar ve diğer gezi amaçlı tekneler
 Eğlence ve turistik amaçlı yüzer cihazlar

gibi deniz yapılarının tasarımını, üretimini ve bakım-onarımını kapsamaktadır.

Modern mühendisliğin bir ürünü olan bu yapılar değişik mühendislik alanlarının katkısı ile bir ekip çalışmasının sonucu olduğu için bu bölümde eğitilen gemi inşa mühendislerinin ayrıca yönetim becerilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

MİSYON

Misyonumuz, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra kuramsal ve kavramsal gelişimden ödün vermeden, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de gemi inşaatı eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki temel amaç, öğrencilere ekip çalışması, iletişim, bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmaktır. Kuramsal ve kavramsal bütünlüğün öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için vazgeçilmez olduğuna da inanıyoruz.

VİZYON

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

PROGRAM TANIMI

Bölümün eğitim planı, gemi inşatı mühendisinin değişik bilim dallarının temel kavramlarını anlıyabilmesini ve bilgisayar destekli tasarım ve hesaplamalarda en ileri düzeyde becerilere sahip olmasını, farklı meslek grupları ile bile etkin bir ekip yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programının önemli çıktılarıdır.

Fakültemiz Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans programı,

 Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek,
 Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Birinci sınıfdan itibaren tüm derslerimiz öğrenci odaklı ve proje temelli olarak geliştirilmiştir.

Fakültemizde, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimini, derslerde projelerle endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkanları ve stajlarla vermeye kararlıyız.

Öğretimin sınıfta sona ermediği, kavramsal ve kuramsal çalışmaların ekip projeleri şeklinde uygulamalar ve projelerle desteklendiği, gerçek problemlerin deniz endüstrisinin tüm alanlarında çalışıldığı bir program yaratmaya çalışıyoruz. Bu programı “tersaneleri dersane olarak kullanacağız” şeklinde ifade ediyoruz. Buna, bizim bir sektör üniversitesi olmamız da olanak sağlıyor kuşkusuz.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanısıra, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı yarattık. Bu programda amaç öğrencilerimize üst düzeyde mühendislik bilgisi vermek ve takım çalışması, iletişim bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerilerinin de kazandırılmasıdır.

Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak bu öğretim modelinin yaratıcılıklarını arttıracağını, takım çalışması olanağını yaratacağını, yaptıkları işlerden zevk almayı ve başarı hissini sağlayacağını biliyoruz.

Öğrencilerimiz, ilk yarıyıllardan itibaren projeler yapmakta ve keşfederek öğrenmekteler. Kendilerine verilen malzeme ve bütçelerle tasarımlar yaparak, prototipleri üretiyorlar, tasarımdan üretimine kadar tüm süreçleri kendilerinin yaptıkları projelerinin sonuçlarını heyecanla bekliyorlar, yarışıyorlar.

Proje temelli olarak geliştirilen derslerin yanısıra, özellikle son iki yarıyılda kurumlardaki mevcut projelerde yer alabileceği ve yarıyılın belirli dönemlerinde aktif olarak çalışabilecekleri programlar yarattık. Programı, Tuzla’da üniversitemize yakın mesafede olan IMEAK DTO üyelerimize ait denizcilik endüstrisi üretim, tasarım firmaları ve diğer tüm birimlerde, uygulamalı olarak, onların da desteği ve gözetimiyle, sektörün stratejik planları doğrultusunda oluşturmakta, şekillendirmekteyiz. “TERSANELERİN DERSANE” olduğu bu eğitim tarzımız hem öğrencileri kendi alanlarında pratik eğitim görmelerini sağlayacak, hem de üstün bir motivasyon ortamı yaratacak ve iş hayatına uyumu kolaylaştıracaktır. Ayrıca sektör tarafından tanınan öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra iş olanakları konusunda da önde olacağı açıktır.

Öğrencilerimiz kendi seçimlerine göre, Türkiye’nin dünyada ön sıralarda olduğu, motorbot, yelkenli yat, askeri ve ticari gemi üretimi ve tasarımının yanısıra, programda yer alan mevcut dersler ile küçük teknelerin tasarımı ve üretimi konusunda da uzmanlaşmaktadırlar.

Bölümümüzün çalışması sonucunda, Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, Amerikan Gemi Mühendisleri Odası) isteyen öğrencilerimizi, küçük bir senelik aidat karşılığında “öğrenci üye” (student member) olarak kabul etmektedir. Bu üyelikle öğrencilerimiz, hem daha öğrenciliklerinin ilk aşamasında meslek grubunun küresel ölçüde bir üyesi olma ayrıcalığının gururunu yaşamakta, hem de meslekleriyle ilgili kitap, bilimsel dergi ve diğer belgelere indirimli olarak erişme olanağından faydalanmaktadırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde, tersanelerde her tür gemi üretiminde, açık deniz yapıları üretiminde, tasarım bürolarında, sınıflandırma kuruluşlarında ve bu alanları besleyen yan sanayi dallarında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak çalışabileceklerdir.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

a.Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

b.Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

c.Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

d.Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

e.Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

f.Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

g.Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

h.Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

i.Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

j.Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

k.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

l. Deniz araçları bağlamında akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemlerini uygulama becerisi

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

BİLGİ

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir..

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

BECERİLER

1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.  Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BİLGİ

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. . Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

BİLGİ

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BİLGİ

BECERİLER

1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  DERS PLANI

(2015-2016 döneminde eğitime başlayacak öğrencilere uygulanacaktır)
I.YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı E-M N/A T U L H K AKTS K
MATH 112 Matematik I E-M N/A 3 2 0 5 4,0 6
PHYS 112 Fizik I E-M N/A 3 0 0 3 3,0 4
PHYS 112 L Fizik I Lab. E-M N/A 0 0 2 2 1,0 1
CHEM 112 Kimya M N/A 3 0 0 3 3,0 4
CHEM 112 L Kimya Lab. M N/A 0 0 2 2 1,0 1
ENG 111 Teknik Resim M N/A 1 0 2 3 2,0 3
MATH 113 Lineer Cebir E-M N/A 2 1 0 3 2,5 4
ENG 112 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama E-M N/A 2 0 2 4 3,0 4
ELECT 111 Seçmeli Ders  E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
TURK 001 Türk Dili I E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
Toplam Kredi 30 22 30
II.YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı MATH112   T U L H K AKTS K
MATH 122 Matematik II E-M MATH112 3 2 0 5 4,0 6
PHYS 122 Fizik II E-M PHYS112 3 0 0 3 3,0 4
PHYS 122 L Fizik II L Lab. E-M PHYS112L 0 0 2 2 1,0 1
ENG 121 Statik M PHYS 112 2 1 0 3 2,5 4
ENG 122 Bilgisayar Destekli Teknik Resim   ENG111 1 0 2 3 2,0 2
ENG 123 Atölye M ENG111 1 0 3 4 2,5 3
ENG 124 Mühendisliğin Temelleri E-M N/A 2 0 2 4 3,0 3
ELECT 121 Seçmeli Ders E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ENG 125 Akademik İngilizce E-M N/A 0 2 0 2 1,5 2
TURK 002 Türk Dili II E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
ENG01 Staj E-M N/A           2
Toplam Kredi 31 22,0 30
III. YARIYIL                  
Dersin Kodu Dersin Adı G/M/EE PRQ T U L H K AKTS K
ENG 215 Diferansiyel Denklemler E-M MATH122 4 0 0 4 4,0 5
ENG 211 Cisimlerin Mukavemeti M ENG121 3 1 1 5 4,0 5
ENG 212 Termodinamik I M PHYS112-CHEM112 2 1 0 3 2,5 4
NAME 211 Gemi Geometrisi ve Hidrostatik G ENG111 2 2 0 4 3,0 6
ENG 213 İmal Usulleri M ENG123 2 0 1 3 2,5 3
ENG 214 Nümerik Yöntemler E-M MATH113-MATH122 2 1 0 3 2,5 4
ELECT 211 Seçmeli Ders E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ATA 001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
Toplam Kredi 27 21,0 30
IV. YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı     T U L H K AKTS K
ENG 225 Uygulamalı Mühendislik Matematiği E-M ENG215 3 1 0 4 3,5 5
ENG 221 Akışkanlar Mekaniği M ENG215 3 1 0 4 3,5 5
ENG 221L Akışkanlar Mekaniği Lab. M ENG215 0 0 2 2 1,0 2
ENG 222 Termodinamik II M ENG212 2 1 0 3 2,5 4
ENG 223 Dinamik M ENG121 3 0 0 3 3,0 5
ENG 224 Malzeme Bilimi M CHEM112 3 0 0 3 3,0 4
ENG226 Mühendislik Uygulamaları için Programlama E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ATA 002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
ENG02 Staj M ENG01       0   2
Toplam Kredi 24 19,0 30
  1. ve 2.  yıllar,    Toplam Yerel Kredi:      84,0 Toplam AKTS K: 120
T: Teorik ders,  U: Uygulama, L: Laboratuar, K:  Dersin yerel kredisi
AKTS K: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi
V.YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı     T U L H K AKTS K
NAME 311 Gemi Teorisi G NAME211 2 1 0 3 2,5 5
NAME 312 Gemi Direnci ve Sevk G ENG221-ENG221L 3 1 0 4 3,5 5
NAME 313 İleri Yapı Analizi G ENG211 3 1 0 4 3,5 5
NAME 314 Gemi Sevk Sistemleri G ENG212-ENG222 2 1 0 3 2,5 4
ELECT 311 Seçmeli Ders     2 0 0 2 2,0 3
ELECT 312 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 4
NAME315 Gemi Yardımcı Makinaları  M ENG221-ENG221L 3 0 1 4 3,5 4
Toplam Kredi 23 20,0 30
VI.YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı     T U L H K AKTS K
NAME 321 Gemi Tasarımı G NAME311-312-314 2 0 2 4 3,0 5
NAME 322 Gemi Hareket ve Manevraları G ENG221-221L-223-225 3 1 0 4 3,5 5
NAME 323 Gemilerin Yapısal Tasarımı G NAME313 3 1 0 4 3,5 5
ENG 322 Gemi Elektriği E PHYS122-122L 2 0 1 3 2,5 3
ELECT 321 Seçmeli Ders     2 0 0 2 2,0 4
ELECT 322 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 4
ENG 328 Proje Yönetimi & Organizasyon M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 2
ENG03 Staj               2
Toplam Kredi 22 19,0 30
VII. YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı     T U L H K AKTS K
NAME 411 Tasarım Projesi I G NAME321-323 1 0 4 5 3,0 6
NAME 412 Bitirme  Projesi I M-EE NAME321-322-323 1 0 4 5 3,0 6
ENG 411 İş Sağlığı ve Güvenliği M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 3
ELECT 411 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 412 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 413 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
Toplam Kredi 21 15,5 30
VIII. YARIYIL   G/M/EE PRQ            
Dersin Kodu Dersin Adı     T U L H K AKTS K
NAME 421 Tasarım Projesi II   NAME411-322 1 0 4 5 3,0 6
NAME 422 Bitirme  Projesi II M-EE NAME 421 1 0 4 5 3,0 6
ENG 421 Mühendislik Ekonomisi M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 3
ELECT 421 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 422 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 423 Seçmeli Ders     2 1 0 3 2,5 5
Toplam Kredi             21 15,5 30
  3. ve 4.  yıllar,    Toplam Yerel Kredi:      70,0 Toplam AKTS K: 120
                   
T: Teorik ders,  U: Uygulama, L: Laboratuar, K:  Dersin yerel kredisi
AKTS K: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi
                   
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,    Toplam Yerel Kredi:      154,0 Toplam AKTS K: 240

 

 Seçmeli Ders Grubu SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı G/M/EE PRQ T U L K AKTS K
ELECT 111   ELECT 121  ELECT211 HUM 001 İnsan ve Toplum   N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 002 Bilim Felsefesi   N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 003 Kültür Tarihi   N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 004 Bilim ve Teknoloji Tarihi    N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 005 Mühendislik Etiği   N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 006 Felsefe Sinemaya Gidiyor   N/A 2 1 0 2,5 3
HUM 007 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme   N/A 2 1 0 2,5 3
ELECT 311 ENG 313 Ekonomi   N/A 2 0 0 2,0 3
ENG 319 Mühendislik Optimizasyonu M-EE N/A 2 0 0 2,0 3
ENG 311 Üretimde Kalite Kontrol M N/A 2 0 0 2,0 3
ENG 312 Mühendislik Etiği M N/A 2 0 0 2,0 3
ELECT 312 ENG 314 Gemi Elektroniği E PHYS122 2 0 1 2,5 4
ENG 315 Sistem Dinamiği ve Kontrol   N/A 2 0 1 2,5 4
ENG 317 Sonlu Elemanlar Yöntemi M ENG215-MATH113 2 0 1 2,5 4
ENG 318 Kaynak Teknolojisi M ENG213 2 0 1 2,5 4
ELECT 321 NAME 325 Survey Procedures M-G N/A 2 0 0 2,0 4
NAME 326 Marine Safety & Environmental Engineering   N/A 2 0 0 2,0 4
ENG 320 Deniz Hukuku M-G N/A 2 0 0 2,0 4
ELECT 322 NAME 324 Gemi Üretim Yöntemleri   ENG213 2 1 0 2,5 4
ENG 323 Kontrol Sistemleri EE N/A 2 1 0 2,5 4
ENG 327 Kompozit Malzemelere Giriş   ENG224 2 1 0 2,5 4
NAME 327 Ölçüm Fiziği G PHYS122-222 2 1 0 2,5 4
ELECT 411             ELECT 412 NAME 413 Askeri Gemiler   NAME321 2 1 0 2,5 5
NAME 414 Hızlı Tekne Tasarımı   NAME321 2 1 0 2,5 5
NAME 415 Yelkenli Tekne Tasarımı   NAME321 2 1 0 2,5 5
NAME 417 Gemi Ana Makineleri G-M NAME314 2 1 0 2,5 5
NAME 419 Açık Deniz Yapıları Mühendisliğine Giriş   ENG221 2 1 0 2,5 5
ELECT 413 NAME 418 Gemi Hidrodinamik Dizaynı   NAME 321-322 3 0 0 3,0 5
NAME 416 Engine Room Design and Piping M NAME314 3 0 0 3,0 5
ENG 412 Akışlardan Yenilenebilir Enerji M ENG221-221L 3 0 0 3,0 5
NAME 413 Ergonomik Dizayn M N/A 3 0 0 3,0 5
ELECT 421 ELECT 422 NAME 424 Tersane Organizasyonu     2 1 0 2,5 5
NAME 423 Specifications, Contract Management & Budgeting in NA     2 1 0 2,5 5
NAME 426 Uluslararası Sözleşmeler   NAME321 2 1 0 2,5 5
NAME 434 Kargo Elleçleme Sistemleri   NAME321 2 1 0 2,5 5
NAME 431 Açık Deniz Yapılarının Hidrodinamiği   NAME419 2 1 0 2,5 5
ELECT 423 NAME 432 Sub Sea Pipe Laying Techniques M NAME419 2 1 0 2,5 5
NAME 433 Bilgisayar Destekli Gemi Tasarımının Endüstriyel Uygulamaları   NAME321 2 1 0 2,5 5
SM 412 Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri G-M ENG222 2 1 0 2,5 5
SM 426 Hidrolik ve Pnömatik Kontrol G-M ENG221-221L 2 1 0 2,5 5
                   
                   
     Seçmeli Derslerin Toplam Yerel Kredisi:      34,0 Toplam AKTS K: 57,0