Geri Dön

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

PROGRAM HAKKINDA

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü adıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. İşletme biliminin ve denizciliğin gelişimi, üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde de böyle bir çoklu disipliner çalışmayı gerekli kılmıştır. Neticede işletme bilimi temelinde oluşturulan ve deniz işletmeleri yönünde uzmanlaşmaya imkan veren bir bölümün gerekliliği kanaati oluşmuştur. 

 

Temeli işletme yönetimi; çatısı da denizcilik işletmeciliğine odaklı gemi, liman, marina ve kıyı tesisleri, karadaki denizcilik işletmeleri, uluslararası denizcilik kurumları ve benzeri işletme yönetimlerini kapsayacak şekilde kurgulanan bölümün; ilk iki yılı klasik işletmecilik bölümleri ile örtüşürken, son iki yılı ağırlıklı denizcilik işletmeciliği konularına ayrılmıştır. 

 

Önerilen program, konjonktürel açıdan çok önemli bir gereksinimi karşılamaya adaydır. Zira günümüzde denizlerde yaklaşık 500 groston ve üzeri 104 bin adet gemi dünyayı dolaşmaktadır ve asgari 1 milyon adet üniversite mezunu bizzat gemilerde istihdam edilmektedir. Buna karşılık karada bu gemilerin işletilmesinde ve hizmetlerinde rol alan çok daha fazla üniversite mezunu da halen çalışmaktadır. Dolayısıyla denizcilik ekonomisi ve işletmeciliği açısından bu duruma istinaden gelecekte önemli bir istihdam yaratımı ve işletmecilik yönetimi denizciliğe yönelik karadaki işletmelerde gerekmektedir. Gerek deniz işletmeleri gerekse forwarder, broker, liman işletmeleri, kumanya hizmetleri ve gemilere her türlü servis sağlama hizmetleri aynı anda hem denizcilik hem ekonomi bilgisi gerektirirken, sektöre has temel düzeyde denizcilik bilgisini de gerekli kılmaktadır. Ayrıca akademik dünyada da bu yöndeki talep ve eğilim dikkat çekmektedir. Sektörde yetişmiş profesyonel, yetkin ve eğitimli lider ihtiyacı da gittikçe artmaktadır. 

 

Programı bitiren adaylar, deniz taşımacılığı işletmeleri, bu şirketlere hizmet veren forwarder ve brokerlar, kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler, liman ve marinalar, denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları, sigortacılık, P&I Kulüpleri, Lloydlar, denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları, denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler, gemi inşa ve yan sanayii sektörleri ile deniz turizmi şirketlerinde çalışabileceklerdir. 

 

BÖLÜMÜN AMACI VE KAPSAMI

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Programının amacı; denizcilik ve lojistik alanlarında uzman tüm dünyada denizcilik taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş deniz işletmecileri yetiştirmektir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

Program, Fakülte bünyesindeki diğer iki program ile yoğun iş birliği içerisinde olacaktır. “Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret” ile “Ekonomi ve Finans” bölümleriyle ders programları açısından özellikle ilk dört yarıyılda belirli ölçüde paralellik arz etmektedir. Ancak sonraki yarıyıllarda sunulan zorunlu ve seçmeli dersler ile bölüm uzmanlaşma alanına yönelik akademik yönlendirmenin yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

MİSYON

Günümüzde ekonomik ve ticari gelişmelerin gösterdiği üzere karar vericiler ve kural koyucuların uluslararası işletmecilik ve ticaret alanlarının dinamikleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma zorunluluğu doğmuştur. Ticaret hayatını şekillendiren kompleks yapının birçok alt unsuru teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişerek ilerlemiş ve artan rekabetçi ortamda bilişim teknolojileri, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinde çok daha belirleyici olmaya başlamıştır. Bu genel yapının dışında mikro anlamda firmaların üretim, hizmet, satış ve dağıtım kanallarına entegrasyonu rekabet unsuru ve global pazarlama penetrasyonu açısından kritik öneme haiz olduğunu da açıkça göstermiştir. İşletmelerin etkileşimi ve iş yapma anlayışlarını oluşturan bu yapı taşlarının inşasında teorik ve pratik bilginin gereksinmelerle birlikte ele alınması gerekliliği belirginleşmiştir. Bu yapıyı oluşturacak alt birimlerin birlikte geliştirilmesi, programın konumlanacağı pozisyona işaret etmektedir. 

Program konularında uzman ve dinamik eğitim kadrosu ile gerek eğitim anlayışı gerekse eğitim içeriğinde dünya çapında olan değişiklikleri bölüm özelliklerine uygun düzenlemelerle müfredat ve eğitim yapısına katma özelliği ile daha etkin ve çağdaş bir eğitim için sürekli gelişmektedir.

Bölüm, denizcilik sektörüne yönelik her konuda eğitim, proje ve danışmanlık desteği verebilecek yeterliliğe sahiptir. Program, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir

Bu bağlamda bahsedilen unsurlara hakim mezunlar yetiştirilmesi, mevcut profesyonel iş yaşamının talebine de cevap verebilecek noktada olacaktır. Biz bu bölümü bitirmiş bireylerin aşağıda yazılı özelliklere sahip olmasını hedeflemekteyiz.
– Teknolojik gelişmeler ve güncel denizcilik konularına duyarlı,
– İş süreçleri ile denizcilik kesimi ve sanayisi ile ekonominin etkileşimini anlayan, gerektiğinde yönlendirebilen,
– Teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlamak için gerekli nitelikte olan bireyler.

Bölümde verilen temel dersler ise şu şekildedir. Temel İşletme Yönetimi, Hukuk, Deniz işletmeciliği, Lojiktik, Ulaştırma, Matematik, İstatistik, Hukuk, Bilgisayar vb. alanında dersler verilmektedir. Yapılan işin uluslararası olması sebebiyle İngilizce eğitim verilmektedir.

VİZYON

Uluslararası iş süreçleri ve küresel ticaret son yaşanan krizle beraber ekonomik ve finansal etkenlerin ne kadar kritik önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur. İşletmelerin etkileşimi ve iş yapma anlayışlarını oluşturan bu yapı taşlarının inşasında teorik ve pratik bilginin gereksinmelerle birlikte ele alınması gerekliliği belirginleşmiştir. Bu yapıyı oluşturacak alt birimlerin birlikte geliştirilmesi, programın konumlanacağı pozisyona işaret etmektedir. Bu bağlamda bahsedilen unsurlara hakim mezunlar yetiştirilmesi, mevcut profesyonel iş yaşamının talebine de cevap verebilecek noktada olacaktır. Uluslararası ticarette iş akışları anlamında bahsedilen temel aşamalar gün geçtikçe teknolojik bilgi ve birikim gereksinimi açısından karmaşıklaşmaktadır. Denizcilik İşletmeleri noktasında gerek akademik gerekse teknolojik alanda hızlı bir gelişim yaşanmaktadır. Erişim konumu, çevre duyarlılığı, çalışanların performansı ve konforu vb. konular gemilerde, limanlarda ve denizcilikle ilgili her alanda öne çıkmaktadır. Dolayısıyla teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmaya ve yeni fikirler geliştirmeye daha fazla gereksinim duyulmaktadır. 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deniz İşletme Yönetimi Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde İngilizce öğrenim veren bir programdır.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

KAZANILAN DERECE

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Lisans Derecesi

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu yerleştirme. http://www.pru.edu.tr

GEREKEN NİTELİKLER: 

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

PROGRAMDAN MEZUN OLABILMEK IÇIN GEREKLI KOŞULLARI 

Program toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için toplam 133 kredilik (266 AKTS kredisi) 46 dersin başarılması gerekmektedir. Son iki yarıyılda öğrenciler iki döneme yayılan bitirme projesini tamamlamakla yükümlüdürler. Bunun yanında öğrencilerin 6. yarıyılda kısmi zamanlı işyeri stajı yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, her biri 20 işgünü olmak üzere zorunlu liman işletme ve deniz işletmeciliği stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir. http://www.pru.edu.tr

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI     

 1. İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerine uygulama becerisine sahip olma.

 2. Deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olma.

 3. Denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerini tanımlama, araştırma ve çözme becerisine sahip olma.

 4. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olma.

 5. Denizcilik işletmelerinde işletme fonksiyonları ve hedefleri doğrultusunda planlama, uygulama ve kontrol becerisine sahip olma.

 6. İşletme ve deniz ulaştırması ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisine sahip olma.

 7. Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerinin gerçekleştirilmesi becerisine sahip olma.

 8. Deniz ulaştırması ile ilgili verilerin toplanması, strateji ve planların geliştirilmesi becerisine sahip olma.

 9. Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olma.

 10. Yaratıcılık, sorgulayıcılık, özgüven, girişimcilik ve liderlik vasıflarını elde etme.

 11. Evrensel, toplumsal, uluslararası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.

 12. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.

 13. Kalite değerlerine sahip olma.

MEZUNLARIN İSTIHDAM PROFILLERI

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” ünvanı verilmektedir. Program mezunları Denizcilik, Ulaştırma, Lojistik ve Dış Ticaret ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Özel sektörde; gemi sahipleri/işletmeleri, gemi yönetim işletmeleri, taşıma işleri aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, ulaştırma yüklenicileri), gemi kumanya ve tedarik işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri, limanlar ve terminaller, yat ve marina işletmeleri, tersaneler, bankalar, dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilirler.

Programdan mezun olan adaylar, iş aleminin özellikle aradığı temel işletme ve ekonomi bilgilerine haiz olurken, denizcilik alanındaki işletmeciliğin gerektirdiği kadar sektörel bilgiler ile de donanmış olacaktır. Bu anlamda, sadece denizcilik ile sınırlı olmayıp, her tür işletmede çok rahat yönetici olmaya da aday olacaklardır. 

Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

 İş bulma imkanlarının çok fazla olması bölümün en önemli avantajı olarak gösterilebilir. Çalışabilecekleri bazı alanlar aşağıda sıralanmıştır.

– Deniz taşımacılığı işletmeleri,
– Bu şirketlere hizmet veren forwardır ve brokerlar,
– Kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler,
– Liman ve marinalar,
– Denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları,
– Sigortacılık,
– P&I Kulüpleri,
– Lloydlar,
– Denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları,
– Denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler,
– Gemi inşa ve yan sanayii sektörleri,
– Deniz turizmi şirketlerinde.