Geri Dön

Deniz İşletmeciliği Etiği

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Programı

Ders Katalog Formu

Yayın Tarihi: 1.09.2016

Revizyon Tarihi:- 

Revizyon No: -

Fakülte Ynt. Krl. Karar No:

 

Dersin Adı: Deniz İşletmeciliği Etiği

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

DİY 102

1/1 (Güz)

3

5

3

3

0

Bölüm

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doçent Dr. Taner ALBAYRAK

 

İletişim Bilgileri

talbayrak@pirireis.edu.tr

 

Görüşme Saatleri

Pazartesi & Cuma:15.30-16.30, Salı 10.00-11.00, Perşembe 11.00

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

 

 

90

Dersin İçeriği

Bu ders deniz işletmeciliği etiğinin gemilerin doğal çalışma ortamlarından doğarak gelişim evrelerini, denizcilik gelenek ve görenekleri bağlamındaki görevlerle ilgili uygulamaları temel almaktadır.  Günümüzde denizcilik işletmelerinin bu temeller ve yasal uygulamalar kapsamında liderlik uygulamaları ve takım çalışması esasları doğrultusunda denizcilik operasyonları ve insan yönetiminin yetkinliklerinin artırılması da dikkate alınacaktır.

Bu dersin sonunda öğrenciler etik davranışlar konusunda yeterli anlayışa ve bir işletme yöneticisi olarak ilgili davranış becerilerine sahip olacaklardır.

Dersin Amacı

 1. Deniz İşletmeciliği Disiplininin etik açıdan incelenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması
 2. Gemilerin yönetimi, eğitimler ve uygulamalar konusunda bilgi vermek (çalışanların yönetim ve kontrolü, personel davranışları, yetki kullanımı, grup davranışları ile talim ve eğitim konularının etik değerler açısından incelenmesi) ve bu konuların yönetim ve liderlik yaklaşımları ışığında değerlendirilmesi
 3. Gemi ve denizcilik işletmeciliği yönetimini ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgi verilmesi (STCW, ISM, Deniz İş Sözleşmesi)
 4. Gemilerdeki iş yükünün ve görevlerin etik açıdan değerlendirilmesi
 5. Kaynak yönetimi, iletişim, karar verme, liderlik, kendine güven, isteklendirme ve farkındalık konularının etik yaklaşımlar ile değerlendirilmesi
 6. Karar verme sürecinde risk değerlendirilmesi, alternatiflerin belirlenmesinde etik davranışların öneminin anlaşılması

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen yetenekleri kazanmış olacaklardır.

 1. Denizcilik İşletmeleri Yönetimine yönelik profesyonel bakış açısı ve etik öncelikleri kavramış olma
 2. Etik davranışları deniz işletmeciliği yönetimi prensipleri ile bağdaştırma
 3. Karar verme sürecini etkileyen farklı etik yaklaşımları analiz edebilme
 4. Etik davranış biçimlerini işletme yönetimine uygulayabilme yeteneği
 5. Deniz işletmeciliğinin temel etik kavramlarını yorumlayabilme
 6. Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın anlaşılması
 7. İş gücü dağılımı ve kaynak yönetimi konularının etik yaklaşımlar kapsamında değerlendirilmesi
 8. Liderlik ve Takım Yönetiminde etik yaklaşımların önemi

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım ve uygulamalı durum analizleri

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 •  

Ders Kitabı

Richard T. De George, Business Ethics, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2010 yararlanılarak hazırlanan ders notları ve ppt slidelar

Diğer Kaynaklar

 1. The Nautical Institute on Command. 2000 ISBN: 1 870077 55 5
 2. KUO C., Safety Management and It’s Maritime Application, 2007, ISBN: 1870077 83 0
 3. BOONEL L & JURIZ D., Contemporary Business, 1987 ISBN: 0-03-006199.7
 4. TALLACK R L., Commercial Management for Shipmasters, 2000 ISBN:1 870077 33.4
 5. L. Kahlberg, “Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach, in Moral Development and Behavior: Theory, Research, and Social
 6. Linda Klebe Trevino, “A Cultural Perspective on Changing and Developing Organizational Ethics,” in Research in Organizational Change and Development, ed. R. Woodman and W. Pasmore (Greenwich, Conn: JAI Press, 1990)
 7. R.E. Freeman, J. Pierce, and R. Dodd, Shades of Green: Ethics and the Environment (New York: Oxford University Press, 1995)
 8. Archie B. Carroll, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance,” Academy of Management Review 4(1979), 499; and “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Corporate Stakeholders,” Business Horizons 34 (July-August 1991)
 9. Linda Klebe Trevino, Laura Pincus Hartman, and Michael Brown, “Moral Person and Moral Manager,” California Management Review 42, No. 4 (Summer 2000)

Ödevler ve Projeler

Etik Davranış ve Yönetim Becerileri konusunda iki ödev

Laboratuar Uygulamaları

--

Bilgisayar Kullanımı

Power Point

                   

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

3

20

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Denizcilik açısından İşletme Yönetimi ve Etik

Etik kavramının denizcilikteki önemi ve işletme yönetimi açısından anlaşılması

I

2

Ahlak ve Faydacı yaklaşımlar

Etik kavramının denizcilik işletmeleri yönetimindeki uygulamaları

I

3

Ahlak, görev ve hakların yasal mevzuat açısından incelenmesi

Ulusal ve uluslararası değerler sisteminin mevzuatlar açısından değerlendirilmesi

II

4

Örgütsel Adalet Kavramı

III

5

Ahlaki sorumluluk, erdemler ve davranış gerekçeleri

Görevlendirme ve iş yükü belirlenmesinde etik yaklaşımlar

 • Çalışanların tutumları
 • Yetki ve otorite kullanımı
 • Grup Davranışları
 • Görevlerin planlanması ve uygulanmasındaki yaklaşımlar

III

6

Adalet, Ekonomik sistem ve kurumsallık

 • Denizcilik İşletme yönetiminde etkin kaynak kullanımı                                                                             
 • Kaynakların önceliklendirilmesi ve tahsisi
 • Gemi ve işletme arasında etkili iletişim
 • Takım davranışlarının kararlara yansıtılması

IV

7

Sürdürülebilirlik açısından Etik: Emniyet, riskler ve çevre korunması

IV

8

 

MID-TERM EXAM

I-II-III IV

9

Pazarlama Etiği, Telif Haklarının Korunması         

 • Durum ve risk analizi
 • Alternatif davranış şekillerinin belirlenmesi ve oluşturulması

V

10

Çalışan Hakları ve Ayrımcılık

 • Sosyal Sorumluluk
 • Deniz İş Sözleşmesi
 • Kültürlerarası ve cinsiyet ayrımcılığı

V

11

Muhasebe ve Finans açısından Etik uygulamalar

VI

12

Uluslararası İşletme Çevresi, Yolsuzluk ve kültürel farklılıklar

VI

13

Açlık, Doğal Kaynakların kullanımı ve uluslararası yükümlülükler

VII

14

Araştırma Etiği

VII

 

 

 

 

 

 

Dersin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler ile programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Doç.Dr. Taner Albayrak

Tarih

21/09/2016

 

 

İmza