Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği müfredatı temel olarak stajyerleri deniz ticareti makine mühendisliği görevlerine hazırlamayı amaçlar. Mezunlar, uygun gemilerde makine zabiti hazırlığı dönemini takiben, uzakyol gemilerinde başmühendis olarak çalışabilirler. Mezunlar ayrıca gemilerin bakım ve tutumundan sorumlu mühendisler ve ticari gemi filolarının teknik sorumluları olarak da iş bulabilirler. Mezunlar karada, enerji alanında ve turizm sanayinin otelcilik teknik hizmetleri ile ilgili pozisyonlarında da iş bulabilirler.

Akademik eğitim, üçüncü yılın birinci sömestiri deniz stajı olarak uygulanan, sekiz sömestirden oluşmaktadır. Stajyerler öncelikle ileri matematik, fizik, kimya, teknik resim, bilgisayar derslerini takiben, elektrik ve kontrol mühendisliği ile ilgili konuların yanısıra gemiler ve ısı transferi konuları ile ilgili mekanik mühendislik alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında öğrencilere Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir. Müfredat STCW 2010’a tam uyumludur.

 

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf,Adet,Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR.

 

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği müfredatı temel olarak stajyerleri deniz ticareti makine mühendisiliği görevlerine hazırlamayı amaçlar. Mezunlar, uygun gemilerde makine zabiti hazırlığı dönemini takiben, uzakyol gemilerinde başmühendis olarak çalışabilirler. Mezunlar ayrıca gemilerin bakım ve tutumundan sorumlu mühendisler ve ticari gemi filolarının teknik sorumluları olarak da iş bulabilirler. Mezunlar karada, enerji alanında ve turizm sanayinin otelcilik teknik hizmetleri ile ilgili pozisyonlarında da iş bulabilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Çıktıları

Yaklaşım ve Uygulama

PÇ1: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanı kapsamında matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma; bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ2: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanı kapsamındaki karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ3: Karmaşık Gemi Makineleri İşletim sistemlerini, süreçlerini, cihazlarını veya ürünlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, laboratuvar, bilimsel araştırma, bilgisayar temelli uygulama ve tasarımlar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ4: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, vaka çalışmaları, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ5: Karmaşık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme, tasarım, deney ve analiz uygulamaları

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

Teorik ders, tasarım ve proje hazırlama çalışmaları

PÇ7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yetkin bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; Denizcilik İngilizcesi ile etkin sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme yeteneği

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, vaka çalışmaları, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, meslek hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi, liderlik ve yönetimsel becerilere sahip olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ11: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarının, deniz emniyeti ve güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına etkileri hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; Uluslararası ve ulusal deniz hukuku ve yönetmenlikler hakkında bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ12: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında kalite yönetimi konularıyla ilgili bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ13: Denizcilik örf, adet ve geleneklerini hakkında bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programının Eğitim Amaçları (PEA);

PEA1: Gemi makineleri işletme mühendisliğine ilişkin mühendislik problemlerini kavrayabilmek maksadıyla, temel bilimler (matematik, kimya, fizik) başta olmak üzere mühendisliğin kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, analiz ve modelleme yöntemlerini kullanarak etkin çözümler geliştirebilen,

PEA2: Ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına yönelik standartlara uygun olarak gemi makineleri işletme mühendisliği kapsamındaki, enerji verimliliği, gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, denizde can emniyeti, denizde güvenlik, uluslararası gemi ve liman tesisleri güvenliği, kalite yönetimi, deniz hukuku ile teknolojik gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinde yetkin olan,

PEA3: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile yakın temasta bulunan disiplinler arasında ilişki kurabilen, büyük resmi görebilen, analitik düşünebilen, teoriyi pratiğe aktarabilen, doğru ve zamanında karar alabilen, süratli reaksiyon gösterebilen, çok disiplinli takım çalışması yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, özgüveni yüksek, denizcilik kültürünü benimsemiş, mesleği etik anlayışı gelişmiş, vatanına ve milletine bağlı, Atatürkçü düşünce sistemini şiar edinmiş,

PEA4: Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini gözetebilecek, bulunduğu her platformda ülke çıkarlarını savunabilecek, temsil kabiliyeti olan, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerinde genel kabul görmüş evrensel değerlere saygılı ve uyumlu olan, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bulunabilen, sorumluluk sahibi olan, yetkilerinin sınırlarını bilen, hukuka saygılı, kendini sürekli geliştiren, paylaşımcı, Türk örf ve adetlerine bağlı olan, dünya kültürel mirasına sahip çıkan, girişimci, yaratıcı, tasarım, üretim, araştırma geliştirme yetenekleri gelişmiş,

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri yetiştirmektir.