Geri Dön

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Yönetim Bilişim Sistemleri programının (müfredat) ana amacı, mezunlarını firmaların ihtiyaç duyduğu bilişim uzmanlığı görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, işletme sorunlarını analiz edip, ihtiyaçlarına uygun bilişim sistemi temelli çözümler belirleyecek ve bu çözümleri uyarlayabileceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), bir işletmenin süreç işleyişi, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, insan-süreç-teknoloji bütününü içeren sistemlerdir. YBS, işletmedeki bilgileri, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edecek yapıyı kurar ve bu bilgileri kullanarak yönetim ve işletme alanlarındaki sorunlara çözümler üretir. Sistem, donanım, yazılım, analiz, planlama, kontrol ve karar verme modelleri ve veritabanı kullanır.

Mezunlar yazılım projeleri yöneticisi, veri analisti, sistem analisti, danışman, programcı, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi ve benzeri pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Akademik eğitim, sekiz sömestirden oluşmaktadır. Öğrenciler farklı temel işletme fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yazılım geliştirme, proje yönetimi, sistem analizi, veri tabanı gibi konularda uazmanlaşır. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere Yönetim Bilişim Sistemleri lisans diploması verilir.

 

MİSYON

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü’nün misyonu aşağıdaki gibidir:

 • YBS bilim dalındaki Türkiye’deki en kaliteli ve nitelikli lisans eğitimlerininden birini vermek.
 • Nitelikli araştırmalarla, bu bilim alanına ulusal ve uluslararası çapta katkıda bulunmak
 • İşletmelerin omurgası olan bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi alanında uzmanları yetiştirerek, sektörlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak
 • Bilişim sistemleri ve bunlarla ilişkili eğitimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılanmalarda daha etkin ve yetkin rol almak
 • Sektörle uzun soluklu dayanışma ve işbirlikleri içine girmek.

 

VİZYON

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün vizyonu aşağıdaki gibidir:

 • Kaliteli lisans eğitimini, sürekli iyileştirerek ve çıtasını yükselterek sürdürmek
 • Bilimsel araştırmaları, nitelik ve niceliğini arttırarak devam ettirmek
 • YBS alanında bilgi paylaşımını sağlayacak, akademik faaliyetleri oluşturmak
 • Sektöredeki YBS alanında duyulan uzman ihtiyacı karşılayacak, nitelikli öğrencileri yetiştirmek
 • Sektörle ve farklı kuruluşlarla bilişim sistemlerinin seçilmesi, kurulması, yöneitmi ve daha etkin kullanımı amacıyla, işbirliğini güçlendirerek sürdürmek
 • Türkiye için YBS alanında, etik değer ve ilkeler geliştirmek
 • Türkiye’nin YBS alanında danışılan, yön gösterici adresi olmak

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin TM-1 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), bir işletmenin süreç işleyişi, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, insan-süreç-teknoloji bütününü içeren sistemlerdir. YBS, işletmedeki bilgileri, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edecek yapıyı kurar ve bu bilgileri kullanarak yönetim ve işletme alanlarındaki sorunlara çözümler üretir. Sistem, donanım, yazılım, analiz, planlama, kontrol ve karar verme modelleri ve veritabanı kullanır. İşletme yöneticileri ve son kullanıcılar ile, yazılım&bilgisayar mühendisleri arasında bir köprü kurar, operasyonların daha verimli yönetilmesini ve başarı ile devreye alınmasını sağlar.

Mezunlar yazılım projeleri yöneticisi, veri analisti, sistem analisti, danışman, programcı, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi ve benzeri pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

a. İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.
b. İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.
c. İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak.
d. Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek
e. İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
f. İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.
g. Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.
h. İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.
i. Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.
j. Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.
k. Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.
 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Mezunlar modern iş hayatında yazılım projeleri yönetimi, veri analizi, sistem analizi, danışmanlık, karar alma sistemleri, iş zekası, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, sanallaştırma, ağ yönetimi gibi alanlarda görev alabileceklerdir.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı yerel 132 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.