Geri Dön

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Makine Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Akademik yılında bu yana en temel Mühendislik alanlarından biri olan Makine Mühendisliği alanında eğitim vermektedir. Bu Mühendislik dalı, bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile yeni hesap ve benzetim tekniklerinin geliştirilmesiyle bütün Dünyada yüksek etkinlik kazanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Bazı makine mühendislerinin “mühendislikteki tek alanın makine mühendisliği olduğu” iddiası ne kadar abartılmış da olsa, kısmen doğruluk payı taşımaktadır. Örneğin, Amerikan Makine Mühendisleri Odası (ASME), üyelerinin sürekli eğitimine yönelik olarak, biomekanik alanından güneş enerjisi teknolojisine kadar birçok mühendislik dalında süreli bilimsel yayınlar yapmaktadır.


Makine Mühendisliği Bölümü lisans programımız, gemi inşaatı ve deniz teknolojileri endüstrisi gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmış ve bu özellik daima ön planda kalacak şekilde yürütülmektedir.

İlk yarıyıllardaki temel eğitimden sonra,


• Genel makine tasarımı,

• Enerji mühendisliği,

• Mekatronik mühendisliği


başlıkları altında öğrencilerimizin kişisel ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri bir öğretim planı benimsenmiştir.

Bu dalların Türkiye’de geniş uygulama alanları olup, deniz endüstrisinin de temel ihtiyaçlarına cevap verecek en önde gelen mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.


Ana uzmanlaşma alanlarından biri olarak sunulan Makine Tasarım Mühendisliği, kuvvet, güç ve enerji üreten, bunları kontrol eden, kullanan veya nakleden tüm makinelerin tasarımını, çalıştırılmasını, projelendirilmesini ve uygulamasını yapma yeteneklerinin kazandırılmasına yöneliktir. Bu seçenek çerçevesinde, büyük yüzer bir makine olan geminin iç donanımları, havalandırma, soğutma, yük alma – boşaltma, ana ve yardımcı makineler ile pompa, su ve yakıt sistemlerinin tasarımı ve üretimi konularında öğretim verilmektedir. Mezunlarımızın genel makine mühendisliği tasarım, imalat, makine bakım alanları ve gemi inşaatı alanı da dâhil olmak üzere endüstrinin hemen her alanında iş olanakları bulunmaktadır.


Makine Mühendisliği eğitimi kapsamında yer verilen uzmanlaşma alanlarından bir diğeri Mekatroniktir. Japonya’da geliştirilmiş bir kavram olan Mekatronik, bir makinenin rol aldığı üretimde doğruluğun ve hızın artırılması, üretimin ya da genel olarak operasyonun sürekli gözetim altında tutulmasıyla verimliliği artıran, işletme maliyetlerini azaltan, makine, elektronik ve bilgisayar yazılım bileşiminden oluşan sistemlerle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Örneğin, insansız hava – deniz ve kara araçları, robotik kaynak makineleri, bankamatikler ve benzeri sayısız uygulama Mekatronik dalının ilgi alanına girmektedir. Disiplinler arası bu mühendislik alanı Türkiye ve Dünyada hızla gelişmekte ve bu konuda yetişmiş mühendislere iş olanakları yaratmaktadır.

 

MİSYON

 

Misyonumuz, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra kuramsal ve kavramsal gelişimden ödün vermeden, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye'de Makine Mühendisliği eğitiminde öncü üniversitelerden birisi olmaktır. Böyle bir programı oluşturmadaki temel amaç, öğrencilere ekip çalışması, iletişim, bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmaktır. Kuramsal ve kavramsal bütünlüğün öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için vazgeçilmez olduğuna da inanıyoruz.

 

VİZYON

 

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 

Lise veya dengi bir öğrenim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Mühendislik Fakültesi’ne kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

 

Makine Mühendisliği Lisans programı,

 • Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 • Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek.
 • Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 • Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 1. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

l.  Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji sistemleri ile ilgili temel bilgileri tüm mekanik sistemlere uygulayabilme becerisi.