Geri Dön

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Makine Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Akademik yılında bu yana en temel Mühendislik alanlarından biri olan Makine Mühendisliği alanında eğitim vermektedir. Bu Mühendislik dalı, bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile yeni hesap ve benzetim tekniklerinin geliştirilmesiyle bütün Dünyada yüksek etkinlik kazanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Bazı makine mühendislerinin “mühendislikteki tek alanın makine mühendisliği olduğu” iddiası ne kadar abartılmış da olsa, kısmen doğruluk payı taşımaktadır. Örneğin, Amerikan Makine Mühendisleri Odası (ASME), üyelerinin sürekli eğitimine yönelik olarak, biomekanik alanından güneş enerjisi teknolojisine kadar birçok mühendislik dalında süreli bilimsel yayınlar yapmaktadır.


Makine Mühendisliği Bölümü lisans programımız, gemi inşaatı ve deniz teknolojileri endüstrisi gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmış ve bu özellik daima ön planda kalacak şekilde yürütülmektedir.

İlk yarıyıllardaki temel eğitimden sonra,


• Genel makine tasarımı,

• Enerji mühendisliği,

• Mekatronik mühendisliği


başlıkları altında öğrencilerimizin kişisel ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri bir öğretim planı benimsenmiştir.

Bu dalların Türkiye’de geniş uygulama alanları olup, deniz endüstrisinin de temel ihtiyaçlarına cevap verecek en önde gelen mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.


Ana uzmanlaşma alanlarından biri olarak sunulan Makine Tasarım Mühendisliği, kuvvet, güç ve enerji üreten, bunları kontrol eden, kullanan veya nakleden tüm makinelerin tasarımını, çalıştırılmasını, projelendirilmesini ve uygulamasını yapma yeteneklerinin kazandırılmasına yöneliktir. Bu seçenek çerçevesinde, büyük yüzer bir makine olan geminin iç donanımları, havalandırma, soğutma, yük alma – boşaltma, ana ve yardımcı makineler ile pompa, su ve yakıt sistemlerinin tasarımı ve üretimi konularında öğretim verilmektedir. Mezunlarımızın genel makine mühendisliği tasarım, imalat, makine bakım alanları ve gemi inşaatı alanı da dâhil olmak üzere endüstrinin hemen her alanında iş olanakları bulunmaktadır.


Makine Mühendisliği eğitimi kapsamında yer verilen uzmanlaşma alanlarından bir diğeri Mekatroniktir. Japonya’da geliştirilmiş bir kavram olan Mekatronik, bir makinenin rol aldığı üretimde doğruluğun ve hızın artırılması, üretimin ya da genel olarak operasyonun sürekli gözetim altında tutulmasıyla verimliliği artıran, işletme maliyetlerini azaltan, makine, elektronik ve bilgisayar yazılım bileşiminden oluşan sistemlerle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Örneğin, insansız hava – deniz ve kara araçları, robotik kaynak makineleri, bankamatikler ve benzeri sayısız uygulama Mekatronik dalının ilgi alanına girmektedir. Disiplinler arası bu mühendislik alanı Türkiye ve Dünyada hızla gelişmekte ve bu konuda yetişmiş mühendislere iş olanakları yaratmaktadır.

 

MİSYON

 

Misyonumuz, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra kuramsal ve kavramsal gelişimden ödün vermeden, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye'de Makine Mühendisliği eğitiminde öncü üniversitelerden birisi olmaktır. Böyle bir programı oluşturmadaki temel amaç, öğrencilere ekip çalışması, iletişim, bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmaktır. Kuramsal ve kavramsal bütünlüğün öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için vazgeçilmez olduğuna da inanıyoruz.

 

VİZYON

 

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 

Lise veya dengi bir öğrenim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Mühendislik Fakültesi’ne kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler. 

 

PROGRAM TANIMI

 

Makine Mühendisliği Lisans programı,

 • Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 • Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek.
 • Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 • Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 

 

 1. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

 

 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

 

 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

 

 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.

 

 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 

 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.

 

 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

 

 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.

 

 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.

 

 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.

 

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

 

l.        Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji sistemleri ile ilgili temel bilgileri tüm mekanik sistemlere uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BİLGİ

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. . Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİKSİ                       (1. ve 2. Yarıyıllar)

 

 

DERS

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Kodu

Adı

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

MATH 111

Matematik I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYS111

Fizik I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEM111

Kimya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME111

Teknik Resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH112

Lineer Cebir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE112

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUM111

İnsan ve Toplum I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURK001

Türk Dili I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 121

Matematik II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYS121

Fizik II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME121

Statik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME121

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM121

Atölye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME122

Mühendisliğin Temelleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME123

Temel Denizcilik Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUM121

İnsan ve Toplum II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURK002

Türk Dili II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu tablo Ders Katalog Formları’nın kesinleşmesinden sonra tamamlanacaktır.

 

DERS VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİKSİ                       (3. ve 4. Yarıyıllar)

 

 

DERS

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Kodu

Adı

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

MATH212

Uygulamalı Mühendislik Matematiği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME211

Cisimlerin Mukavemeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME212

Termodinamik I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME213

Gemi Geometrisi ve Hidrostatik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM213

İmal Usulleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM217

Elektroteknik I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUM211

Tarih ve Kültür I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH222

Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME221

Akışkanlar Mekaniği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME222

Termodinamik II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME223

Dinamik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME224

Malzeme Bilimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUM221

Tarih ve Kültür II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu tablo Ders Katalog Formları’nın kesinleşmesinden sonra tamamlanacaktır.

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Makine Mühendisleri; her alanda gereksinim duyulan ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik testlerini yapma ile kurulmuş bulunan modern sistemlerin bakımı, işletilmesi ve yönetilmesi gibi konularını içermekte, bu nedenle mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir.

 

Makine Mühendisleri; makine parçaları üretimi, otomotiv, uçak, gemi makineleri, tersaneler, tekstil, savunma sanayi, imalat sanayi, malzeme üretimi gibi sektörler olmak üz<ere her türlü endüstriyel üretim tesisinde, ürün ve sistem tasarımı, ürün geliştirme, işletme, üretim ve bakımdan sorumlu mühendisler ve yöneticiler olarak görev yapabilirler. Ayrıca binaların ısıtma, havalandırma, soğutma, temiz ve atık su tesisatlarının projelendirilmesi ve bu projelerin uygulanması da makine mühendislerinin görev alanındadır.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

 

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Lisans Programı yerel kredisi 155,5,  AKTS kredisi 240 olacak şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde şimdiye kadar yürütülen benzer isimli lisans programlarından farklı olarak 3. ve 4. yarıyıl faaliyetleri ağırlıklı olarak grup projeleri, dönem projeleri olarak deneysel araştırmalar, tasarım projeleri ve prototip imalatı gibi uygulamalar içermektedir.