Geri Dön

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

PROGRAM HAKKINDA

 

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; endüstrinin tüm sektörlerinde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tüm endüstri alanlarında en verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme yöntemlerini bilen ve bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendisleri, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklerin tamamına sahip olmalarının yanı sıra, başta denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle de donanmış olacaklardır.
Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilerimiz ayrıca kazanacakları sosyal ve kültürel birikimleri de kullanarak farklılık yaratma imkânı bulacaklardır.


Eğitim planı; öğrencilerimizin mühendisliğin çeşitli bilim dallarının geniş kapsamlı temel kavramlarını anlayabilmesini, çözümlemelerde bilgisayarı etkin düzeyde kullanabilecek beceriyle donanmasını ve farklı meslek grupları ile ekip olarak çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programımızın önemli çıktılarıdır.
Bölüm akademik programı genel anlamda, ilgili diğer temel mühendislik disiplinleri yanında Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Olasılık, İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve benzeri başlıkları içermektedir.

 

Endüstri Mühendisliği Lisans programı, Mühendislik Fakültemiz ilkelerine uygun olarak,  öğrencilere
• Hayat boyu gerekli sosyal kavramları ve her türlü mesleki üretim ve çalışma becerisini kazandırmayı,
• Takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme, karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermeyi,

• Modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak etkin ve yaratıcı çalışma yapabilecek beceriler kazandırmayı,
• Çalışmalarında bilgisayardan etkin şekilde yaralanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı,
• Yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı ve
• Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmeyi ve teşvik etmeyi,
hedefleyen çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Özetle Endüstri Mühendisliği Bölümü programı, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimi, derslerde verilecek projeler ve yapacakları staj yardımıyla endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkânları, birinci sınıftan itibaren öğrenci odaklı ve proje temelinde geliştirilmiştir.

Kısaca; “Tüm Endüstri Dershanelerimizdir”.

 

MİSYON

 

Endüstri Mühendisliği Bölümünün misyonu; endüstriyel sektörlerde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde çağdaş bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, endüstri alanlarında verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme bilgi, yöntem ve becerisine sahip, bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli bilgi ile donatılmış, mühendislik etiğine sadık, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendislerinin; Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklere sahip olmalarının yanı sıra, denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle donatılmaları amaçlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilere; donanacakları sosyal ve kültürel birikimlerini de kullanarak girişimcilik, yenilikçilik ve farkındalık yaratan vasıflar kazandırılması amaçlanmıştır.

 

 

 

VİZYON

 

Endüstri mühendisliği alanlarında çözüme ve gelişmeye ihtiyaç duyulan konu ve hallerde; endüstri sorunlarını tespit edebilen, çözüm tarzları öneren, gelişime yönelik bilgi ve yeni fikirler üretebilen, sorunların çözümlerini uygulayabilen, analitik düşünme yapısına sahip,  takım çalışmasına uygun endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 

Lise veya dengi bir öğrenim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Mühendislik Fakültesi’ne kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler. 

 

PROGRAM TANIMI

 

Endüstri Mühendisliği Lisans programı,

 • Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 • Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek.
 • Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 • Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 

 

 1. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

 

 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

 

 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

 

 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.

 

 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 

 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.

 

 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

 

 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.

 

 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.

 

 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.

 

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

 

 • İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BİLGİ

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. . Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; endüstrinin tüm sektörlerinde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tüm endüstri alanlarında en verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme yöntemlerini bilen ve bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip yaratıcı mühendisler yetiştirmektir

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendisleri, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklerin tamamına sahip olmalarının yanı sıra, başta denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle de donanmış olacaklardır.

Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilerimiz ayrıca kazanacakları sosyal ve kültürel birikimleri de kullanarak farklılık yaratma imkânı bulacaklardır.

PROGRAM 

Eğitim planı; öğrencilerimizin mühendisliğin çeşitli bilim dallarının geniş kapsamlı temel kavramlarını anlayabilmesini, çözümlemelerde bilgisayarı etkin düzeyde kullanabilecek beceriyle donanmasını ve farklı meslek grupları ile ekip olarak çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programımızın önemli çıktılarıdır.

Bölüm akademik programı genel anlamda, ilgili diğer temel mühendislik disiplinleri yanında Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Olasılık, İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve benzeri başlıkları içermektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans programı, Mühendislik Fakültemiz ilkelerine uygun olarak,  öğrencilere

 Hayat boyu gerekli sosyal kavramları ve her türlü mesleki üretim ve çalışma becerisini kazandırmayı,

 Takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme, karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermeyi,

 Modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak etkin ve yaratıcı çalışma yapabilecek beceriler kazandırmayı,

 Çalışmalarında bilgisayardan etkin şekilde yaralanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı,

 Yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı ve

 Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmeyi ve teşvik etmeyi,

hedefleyen çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Özetle Endüstri Mühendisliği Bölümü programı, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimi, derslerde verilecek projeler ve yapacakları staj yardımıyla endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkânları, birinci sınıftan itibaren öğrenci odaklı ve proje temelinde geliştirilmiştir.

Kısaca; “Tüm Endüstri Dershanelerimizdir”.