Geri Dön

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

PROGRAM HAKKINDA

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; endüstrinin tüm sektörlerinde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tüm endüstri alanlarında en verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme yöntemlerini bilen ve bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendisleri, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklerin tamamına sahip olmalarının yanı sıra, başta denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle de donanmış olacaklardır.
Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilerimiz ayrıca kazanacakları sosyal ve kültürel birikimleri de kullanarak farklılık yaratma imkânı bulacaklardır.

Eğitim planı; öğrencilerimizin mühendisliğin çeşitli bilim dallarının geniş kapsamlı temel kavramlarını anlayabilmesini, çözümlemelerde bilgisayarı etkin düzeyde kullanabilecek beceriyle donanmasını ve farklı meslek grupları ile ekip olarak çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programımızın önemli çıktılarıdır.
Bölüm akademik programı genel anlamda, ilgili diğer temel mühendislik disiplinleri yanında Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Olasılık, İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve benzeri başlıkları içermektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans programı, Mühendislik Fakültemiz ilkelerine uygun olarak,  öğrencilere

• Hayat boyu gerekli sosyal kavramları ve her türlü mesleki üretim ve çalışma becerisini kazandırmayı,
• Takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme, karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermeyi,

• Modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak etkin ve yaratıcı çalışma yapabilecek beceriler kazandırmayı,
• Çalışmalarında bilgisayardan etkin şekilde yaralanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı,
• Yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı ve
• Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmeyi ve teşvik etmeyi,
hedefleyen çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Özetle Endüstri Mühendisliği Bölümü programı, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimi, derslerde verilecek projeler ve yapacakları staj yardımıyla endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkânları, birinci sınıftan itibaren öğrenci odaklı ve proje temelinde geliştirilmiştir.

Kısaca; “Tüm Endüstri Dershanelerimizdir”.

 

MİSYON

Endüstri Mühendisliği Bölümünün misyonu; endüstriyel sektörlerde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde çağdaş bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, endüstri alanlarında verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme bilgi, yöntem ve becerisine sahip, bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli bilgi ile donatılmış, mühendislik etiğine sadık, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendislerinin; Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklere sahip olmalarının yanı sıra, denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle donatılmaları amaçlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilere; donanacakları sosyal ve kültürel birikimlerini de kullanarak girişimcilik, yenilikçilik ve farkındalık yaratan vasıflar kazandırılması amaçlanmıştır.

 

VİZYON

Endüstri mühendisliği alanlarında çözüme ve gelişmeye ihtiyaç duyulan konu ve hallerde; endüstri sorunlarını tespit edebilen, çözüm tarzları öneren, gelişime yönelik bilgi ve yeni fikirler üretebilen, sorunların çözümlerini uygulayabilen, analitik düşünme yapısına sahip,  takım çalışmasına uygun endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğrenim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin MF4 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Mühendislik Fakültesi’ne kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Endüstri Mühendisliği Lisans programı,

 • Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 • Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek.
 • Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 • Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 1. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

l. İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama