Geri Dön

EKONOMİ VE FİNANS

 

ve finans alanında öncelikle tercih ettiği ve üst düzeyde yetiştirilecekleri bir yapı sunmayı amaçlar. Bunun için program tarafından alanın gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgi setini etkin bir şekilde sunacak akademik kadro, ders programı ve araştırma olanakları sağlanmaktadır. Öğrencilerin bölümlerinin sağladığı akadamik özellikleri temin etmeleriyle birlikte, mezun olduklarında hem akademik hem de profesyonel gereksinimleri açısından donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olması arzulanmaktadır. Program kapsamı doğrultusunda işletme, ekonomi ve finans alanlarında zengin bir temel içerik sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, analitik beceriler ve sayısal yöntemler yönünden kuvvetli, dah

PROGRAM HAKKINDA

 

Program öğrencilerin ekonomi a da önemlisi teori ve pratik boyutların etkileşimini anlayabilen, ülke potansiyelini ortaya çıkarıp ülke standartlarının yükselmesini sağlayacak bireyler olması önem arzetmektedir. Bu açıdan Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirmek de programın somut amaçlarındandır.

 

Üniversite’nin fiziki altyapısı ve maddi koşulları öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmaları açısından halihazırda ciddi kolaylıklar elde etmelerini mümkün kılacaktır. Ayrıca çok disiplinli eğitim, bilgi ve görgü gelişimini mümkün kılan yapısıyla bölüm, öğrencilerin hedeflerinin de zenginleşmesini sağlayarak bu yönde belirgin bir avantaj ve tercih sebebi olma unsuru oluşturmaktadır. Bunun yanında, bölümün kuracağı sektörel ilişkiler de artı değer yaratarak öğrencilerin eğitim hayatları sonrası hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak fırsatları yaratacaktır.

 

MİSYON

Öğrencilerin öğretim süresince sınavlarda gösterdikleri başarıların yanı sıra profesyonel hayatta sekörün önde gelen temsilcileri tarafından azami oranda kabül görmelerini sağlamak, fakülte bünyesindeki diğer lisans programları ile sinerji halide olma suretiyle, bölümler arası rekabet yerine bölümlerin birlikteliğiyle ortaya kayda değer katma değer çıkarılması, gelişen yüksek büyüme potansiyeline sahip, dinamik ülke ekonomisinin karar alma mekanizmalarında yer alan ve alınan kararların uygulanmasını sağlayacak ekonomik birimlerinde konularında uzman ve yetkin şahıslar olacak şekilde bireyler yetiştirmek, mezunları finansal piyasalar, özellikle banka ve aracı kurumlarda, reel sektör firmalarının finans departmanlarında ciddi şekilde ihtiyaç duyulan orta ve üst düzey yönetici kadrolarına hitap eden bir bölüm olarak gerekli akademik altyapıyı en üst seviyede tutmak, ayrıca;

 

Bölümümüz teknolojik gelişmeler ve güncel finansal konulara duyarlı, iş süreçleri ile finans kesimi ve sanayi etkileşimini anlayan, gerektiğinde yönlendirebilen, teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlamak için gerekli nitelikte olan bireyleri ülkemize kazandırmayı hedeflemektedir.

 

VİZYON

 

Küresel olarak önem arz eden konular ışığında araştırma ve teoriden ilham alan bir bölüm olarak yenilik ve yaratıcılığı teşvik eden, pratik bilgi ile güçlendirilmiş dinamik bir eğitim atmosferi sağlamaktır.

 

 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Ekonomi ve Finans Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 

Piri Reis Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Bünyesinde yer alan Ekonomi ve Finans bölümü lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin TM-1 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

 

Para ve sermaye piyasaları bir ülkeye ait tasarrufların etkin ve verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesinde ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu piyasaların rekabetçi, adaletli ve hakkaniyetli yönetilmesi için konunun uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ayrıca gelişen, yüksek büyüme potansiyeline sahip, Türkiye gibi dinamik bir ekonominin karar alma mekanizmalarında ve alınan kararların uygulanmasını sağlayacak ekonomik birimlerinde, konularında uzman ve yetkin donanıma sahip nitelikli işgücü istihdamı da gittikçe önem kazanmaktadır. Ekonomi ve Finans bölümü mezunları, para ve sermaye piyasalarının her kademesinde, özellikle banka ve aracı kurumlarda, reel sektör firmalarının finans departmanlarında, kısaca paranın dolaşabildiği her yerde çalışabileceklerdir.

 

 

 


 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 1. Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

 

 1. Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

 

 1. Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

 

 1. Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

 

 1. Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

 

 1. Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

 

 1. Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

 

 1. Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

 

 1. Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

 

 1. Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

 

 1. Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

 

 • Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

 

 1. Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak