Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

 Küreselleşen ve gittikçe karmaşıklaşan iş dünyası bireylerin eğitim ile edindikleri bilgilerini yetersiz kılabilmekte ve hem kurumsal hem de bireysel bazda güncellemeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca, bilgi çağının gereği olan ve Bolonya sürecinde de belirtildiği üzere “hayat boyu eğitimin” önem kazanması çalışanların yüksek lisans yapma isteklerini artırmaktadır.

 Bu programdan alınacak diploma, çağdaş yönetim ve işletme üzerine oldukça ileri seviyede bir bilgi birikimi ve üst düzey bir idari yeterliliğin yanı sıra, stratejik düşünce ve planlama gibi günümüz rekabet dünyasının en önemli gereklerine olan hakimiyetin de bir göstergesi olabilecektir. Profesyonellik açısından ise iş dünyasında ek idari sorumlulukların alınabilmesi için gerekli olan becerilerin kazanılmasını sağlar. Günümüz rekabet dünyasında başarı ile başarısızlık arasındaki çizgiyi belirleyen en önemli etkenlerinden birisinin de bu yüksek lisans eğitimi ile kazanılan bilgi ve tecrübe olabileceği değerlendirilmektedir.

 Yapılan araştırmalarda İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimlerinin, grup çalışmaları ile kazanılan deneyim, karar verme ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını göstermektedir. Özellikle İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimi sonucunda kazanılacak bilgi, tecrübe ve birikimin en az % 50′lik kısmının grup olarak yapılan bu çalışmalar neticesinde kazanıldığı ifade edilmektedir. Program bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışma ve faaliyetler genel yönetim-işletme yetenek ve becerilerin gelişmesini ve kendine güven duygusunun kazanılmasını sağlar.

 

MİSYON

 • İşletme alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere sahip,
 • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayan, öngörüde bulunabilen ve yenilikçi,
 • İş hayatındaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri izleyen ve yönetsel problemlere uyarlayabilen,
 • Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olan,
 • Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmek.

 

 

VİZYON

 Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vererek, İşletme alanında Türkiye’nin en fazla tercih edilen yüksek lisans programlarından birisi olmak ve ülkemizin iş ve akademik gelişimine katkı sağlamak.

 

KAZANILAN DERECE

 Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar başvurabilirler.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar bilim ve mülakat sınavına alınacak, lisans genel not ortalaması ve mülakat notu, ağırlık katsayıları ile çarpılarak elde edilen sıralamada Akademik Kurul’ca belirlenecek alt sınır puan veya üstünü alan adaylar kontenjan gözeterek asıl ve yedek aday olarak belirlenecek ve ilan edilecektir.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF harfi olmayan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, GNO’su 2.80’in üzerinde olan ve bitirme projesini başarıyla savunan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

PROGRAM TANIMI

Genel olarak İşletme Yüksek Lisans (MBA) programları, stratejik düşünmek ve çalışmak zorunda olan yöneticilerin gerçekten ihtiyaç duyduğu eğitim programlarıdır. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programına katılan öğrenciler genelde şirketlerin genel idari yapıları içerisinde rol almak ve yükselmek amacını güderler, fakat bu organizasyonlarda herhangi bir özel konu hakkında belli bakış açılarına ve ön bilgilere ihtiyaç duyulabileceği unutulmamalıdır. Bunlar için gerekli olan bilgilerin verildiği İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimleri, bazı şirketlerde yüksek kademelerde görev almanın ön şartlarından birisidir. Buradan edinilecek doğru bilgi, beceri ve tecrübeler ile fırsatları yakalama ve değerlendirmede mezunların şansı daha da artabilecektir.

“İşletme Yüksek Lisans (MBA) Tezsiz-Programı” geleceğin yönetici adaylarının, çağdaş yönetim ve işletme üzerine oldukça ileri seviyede bir bilgi birikimi, üst düzey bir idari yeterlilik ve organizasyonlarda karşılaşılacak özel konular hakkında belli bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Buna yönelik olarak iktisat, işletme ve finans olmak üzere 3 ana bilim dalına ait dersleri içeren bir program hazırlanmıştır.

Programın amacı;

 • Ulaştırma, denizcilik, mühendislik alanlarından ve üniversite mezunlarından gelen İşletme Yüksek Lisans eğitimi talebini önerilen program ile kapatabilmek,
 • Çalışmakta olan adayların bağlı oldukları kurumlarda ek idari sorumluluklar alabilmesi için gerekli becerileri sağlamak,
 • Programda yer alan grup çalışmalarından ve faaliyetlerden kazanılan bilgi ve tecrübenin adayın işletme-yönetim yeteneklerini üst düzey bir yeterliliğe taşımak.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 1. İşletme alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 2. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
 3. Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilir ve yenilikçi olabilir.
 4. Elde ettiği teorik bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 5. Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 6. İş hayatındaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri izleme ve yönetsel problemlere uyarlama yeteneğine sahiptir.
 7. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda sorumluluk alabilir, liderlik davranışı gösterebilir ve çözüm önerisi getirebilir.
 8. Kişilerarası ve takım çalışması yetkinliklerine sahiptir.
 9. Müzakere sürecinde etkin olabilecek stratejileri değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir.
 10. Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkındadır.
 11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 12. Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilir ve yönetebilir, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 13. Alanı ile ilgili etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.