Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

  Tüm dünyada ve ülkemizde günden güne sosyo ekonomik faktörlerin ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile farklılaşan işletmecilik sorunlarını irdeleyebilecek ve bu sorunlara multidisipliner bakış açısı geliştirerek kalıcı çözümler üretebilecek nitelikli profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Piri Reis Üniversitesi İşletme Doktora Programının temel amacı, adaylara bilim felsefesi yaklaşımı ve araştırmacılık nosyonu kazandırarak işletme alanında öncü araştırmalar yapmak, kazanılan yeni bilgileri işletme yöneticilerine, işletme eğitimini amaç edinmiş eğitim kurumlarına ve kar amacı gütmeyen kamu ve sivil toplum örgütlerine yaymaktır.

 Piri Reis Üniversitesi İşletme Doktora programı öğrencilerine eğitimlerini kendi akademik geçmişleri ve kişisel istekleri doğrultusunda şekillendirme fırsatı verecek çeşitliliktedir. Pek çok akademisyenin kuramsal ve bilişsel desteğini arkasına alan bölüm, sunduğu programlarda işletme örgütlerine dair konulara holistik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

 

MİSYON

 • İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilen,
 • İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşabilen, çözüm üretebilen
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilen,
 • Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirebilen,
 • Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgi sahibi yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmek.

 

VİZYON

 Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vererek, İşletme alanında Türkiye’nin en fazla tercih edilen doktora programlarından birisi olmak ve ülkemizin iş ve akademik gelişimine katkı sağlamak.

 

KAZANILAN DERECE

 Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Lisanüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Doktorası Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 Bu program, doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 • Yüksek lisans derecesi
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
  • Yüksek lisans not ortalamsı 4’lük sistemde minimum 3,00 veya diğer sistemlerde 4’lük sisteme göre muadili olmalı.
 • Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 65, lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 75puan almak.
 • İngilizce yeterlilik belgesi
  • YÖK tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarından birine girip en az YDS:65 veya muadili puan almış olmak.
 • Yapılacak mülakat ve bilim sınavından başarılı olmak.
 • Adayların seçiminde;
  • ALES puanına % 50,
  • Yüksek Lisans not ortalamasına % 10,
  • Mülakat ve bilim sınavı sonucuna % 40 ağırlık verilecektir.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF harfi olmayan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, GNO’su 3’ün üzerinde olan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Bir başka üniversitenin doktora programına kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans, lisansüstü ve doktora not belgeleri ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Daha sonra doktora programına kabul edilen öğrencilerin öğrenci olarak aldığı ve başardığı derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Muafiyet verilen dersler ilgili doktora eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

 

PROGRAM TANIMI

 Günümüzde kurumlar, örgüt yapıları arasındaki ilişkileri incelemek üzere güçlü bilişsel yapılara önem vermektedir. Piri Reis Üniversitesi İşletme Doktora programı da bu doğrultuda global ekonomideki sorunlarla başa çıkmak için gerekecek rekabetçi strateji ve iş çevresinin özelliklerine yoğunlaşmaktadır.

 İşletme Doktora programı öğrencileri özellikle şu alanlarda dersler alacaktır:

 •          Liderlik ve stratejik yönetim,

•          Bireylerin örgütsel davranışları ve örgüt içindeki ekip ve ağların rolleri,

•          Örgütsel kuramlar ve temel örgüt fonksiyonları,

•          Deniz işletmelerinin sorunları ve yönetimi,

•          Global tedarik zincirlerinin ve uluslararası lojistik sistemin yönetimi,

•          Ekonomi ve finans

•          Üretim, servis sistemleri ve operasyon stratejileri

•          Girişimcilik

•          Pazarlama

•          İstatistiksel analiz ve uygulamalar, karar destek sistemleri

 

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 a.         Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.

b.         İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle değerlendirebilir.

c.         İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.

d.         İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alabilir.

e.         Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.

f.         Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.

g.         Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.

h.         Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.

i.          Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.

j.          Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.

k.         İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.

l.          İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.

m.        Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.