Geri Dön

Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Teknikleri

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dersin Adı : Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Teknikleri

Derece: Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

BUS611

2017/Güz

3

6

3

0

0

Bölüm

İşletme DOKTORA PROGRAMI

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker İşcioğlu

İletişim Bilgileri

teiscioglu@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Perşembe 10:00-12:00

Ders Notları için web adresi

-

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

-

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Araştırma kavramı, araştırma felsefesi, araştırma etiği; doktora tezi ve akademik makaleler yazımında araştırmanın önemi ve yeri, araştırma yöntemleri ve temel kavramlar; nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması, içerik analizi, odak grup tekniği; nitel araştırma yöntemlerinden projektif teknikler ve derinlemesine mülakat tekniği; nitel araştırma yöntemleri üzerine grup çalışması sunumları; nicel araştırma yöntemlerinden anket ve deney yöntemlerinin; anket formu kullanımı, anket formu hazırlanması; ölçekler ve ölçek güvenilirliklerinin hesaplanması; tanımlayıcı istatistikler ve hipotez oluşturma; parametrik olmayan hipotez testleri, gruplararası fark testleri (t-test çeşitleri -anova); faktör analizi; güvenilirlik ve geçerlilik testi; korelasyon analizi- regresyon analizi

Dersin Amacı

Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Teknikleri dersi bilimsel araştırmaya Doktora düzeyinde bir giriş sağlar. Dersin amacı, öğrencilerin bilim felsefesi ve araştırma etiği hakkında derin bilgi sahibi olmasını ve bilimsel araştırma tasarlama, hem niteliksel hem niceliksel veri toplama, geçerlik ve güvenilirlik değerlendirmeyi ve parametrik testleri, parametrik olmayan testleri, faktör analizi ve regresyon analizini kullanma alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Dersin başarıyla tamamlanması neticesinde öğrenciler;

  1. Literatür taraması yapabilir ve bir araştırma modeli tasarlayabilir.
  2. Araştırma sorularını formüle edebilir ve bu sorulara uygun bilimsel araştırmalar dizayn edebilir.
  3. Hipotezler geliştirebilir.
  4. Araştırma için uygun olan örnekleme yöntemini ve örneklem sayısını  belirler.
  5. Çeşitli yöntemleri kullanarak veri toplayabilir.
  6. İstatistiksel programlar kullanarak hem niteliksel hem de niceliksel verileri analiz edebilir.
  7. Bulguları rapor edebilir ve bilimsel sonuçlar neticesinde önerilerde             bulunabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders Anlatma, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev Temelli Öğrenme

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

-

Diğer Kaynaklar

Her bir konuya ilişkin öğrencilere verilen akademik makaleler.

Ödevler ve Projeler

Bireysel ödevler

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Aktiviteler

-

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

4

%25

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

 

TOPLAM

4

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

100

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

0

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Activities

Count

Hours

Total

Workload

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

4

25

100

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

5

5

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

147

Toplam İş Yükü/25

 

 

5,88

Ders AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Bilimsel araştırma kavramı, araştırma felsefesi, araştırma etiği, doktora tezi ve akademik makaleler yazımında araştırmanın önemi ve yeri

I

2

Nitel veri analizi: söylem çözümlemesi, içerik analizi, betimsel analiz

II, V

3

Nicel araştırma yöntemlerinden deney yöntemi, kontrol & deney grubu, deney çeşitleri, manipulasyon

II, V

4

Araştırma yöntemleri ve temel kavramlar:  Kuram, gömülü kuram (grounded theory), yapı (construct), model, nitel ve nicel araştırma

I-III

5

Nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, mülakat, odak grup, vaka çalışması teknikleri

II, V

6

Nicel araştırma yöntemlerinden anket; anket formu kullanımı, anket formu hazırlanması

II, V

7

Örnekleme Yöntemleri

IV

8

Ölçek geliştirme, ölçek geçerliliği ve güvenilirliği, multi trait-multi method matrix

 

9

Tanımlayıcı istatistikler ve hipotez oluşturma; parametrik olmayan hipotez testleri

III

10

Gruplararası fark testleri (t-test çeşitleri -Anova)

VI-VII

11

Faktör analizi-Açıklayıcı faktör analizi

VI-VII

12

Faktör analizi-Doğrulayıcı faktör analizi

VI-VII

13

Korelasyon analizi

VI-VII

14

Regresyon analizi

VI-VII

 

 Dersin İşletme Doktora Programıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.

 

 

X

b

İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle değerlendirebilir.

 

 

X

c

İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.

 

X

 

d

İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alabilir.

 

X

 

e

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.

 

 

X

f

Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.

 

 

X

g

Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.

 

 

X

h

Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

X

i

Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.

 

 

X

j

Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.

 

 

X

k

İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.

 

 

X

l

İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.

 

 

X

m

Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program

Çıktılaır

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker işcioğlu

Tarih

08/12/2017

İmza