Geri Dön

DENİZ İŞLETMELERİ VE EKONOMİSİ TEZLİ YL.

PROGRAM HAKKINDA

Bu program, deniz iş dünyası ve ekonomisinin küresel deniz ticareti ve tedarik zincirlerinin karmaşık bağlantısını ele alan evrensel ve entegre bir yaklaşımı yansıtıyor. Program, etkili karar verme için modern ekonomik ve yönetim araçları ile birlikte, methodları ve theorileri etkili şekilde sunarak kullanan uzmanlar hazırlar aynı zamanda  küresel deniz ticareti ve tedarik zincirlerinin karmaşıklıklarını bütüncül ve çok disiplinli bir şekilde anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaya çalışır. Bu şekilde, Deniz işletme ve ekonomi mezunlarının karmaşık ve belirsiz koşullar altında, küresel ekonomik ve toplumsal çevrede, yönetim tarzı ve kararlılığı ile hareket edebilmeleri ve karar alabilmeleri beklenmektedir. Program, Deniz Ticareti ve Ekonomi derslerine ek olarak, metodoloji ve analitik beceri geliştirme konularına da büyük önem vermektedir.

PROGRAMIN AMACI

Bu bölümün temel amacı mezunları için, gemi / liman işletmeciliğini ve işletmesini kavrayabilmek için gerekli taşımacılık genel yönetimine  ilişkin temel kuram ve teknikleri, deniz işletme ve ekonomisi alanlarında düşünmelerini sağlamak , uygulama yapabilecek yetenekler geliştirmektir.

Bu bölümün temel konuları, deniz ulaştırma bileşenleri, deniz piyasa araştırması ve araçları, denizyolu operasyonları ve finansman desteği, deniz taşımacılığında sözleşme işlemleri, kargo hızmetleri ve konteynırlaştırma prosedürlerinı kapsamaktadır. Gemilerin ve liman tesislerinin teknik ve ekonomik açıdan işletilmesine özel bir dikkat gösterilmektedir.

MİSYON

Deniz İşletmesi ve Ekonomi Yüksek Lisansı, gelecekteki liderlerin iş dünyası ve kurumlarda liderlik örevlerini yerine getirecek genç profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu program, etkili bir karar verme için modern ekonomik ve yönetim araçlarına sahip uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve aynı zamanda, bütüncül ve çok disiplinli bir şekilde, küresel denizcilik  sektöründeki karmaşıklıkları anlamaları ve analiz etmelerini sağlayacak yöntemler, kavramlar ve teorileri öğretmektedir. Bu şekilde, Deniz İşletmeleri ve Ekonomi mezunlarının, karmaşık ve belirsiz koşullar altında, küresel ekonomik ve sosyal çevre ilişkilerinide göz önüne alarak, yönetim methodları sayesinde hareket edebilmeleri ve karar alabilmeleri beklenmektedir. Buna ulaşmakta ise anlamak, analiz etmek ve değerlendirme için,

• Denizcilik İşletmesinin ekonomi, ticaret, toplum ve refah içindeki rolü;

• Küresel deniz tedarik zinciri içinde karar vermenin etkileri.

VİZYON

Vizyonumuz ise Deniz İşletmeleri ve Ekonomisi teorilerini ve eğilimlerini analiz ederek ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektir.

• Denizcilik endüstrisini yönetim ve ekonomi perspektifinden değerlendirmek ve incelemek için analitik yöntem ve teknikler kazandırmak

• Öğrenciye, stratejik yönetim analitik araçları ve çerçeveleri ile denizcilik işletmelerine uygulamaları hakkında bilgi ve anlayış sağlamak.

• Öğrenciye uluslararası ticaret ve küreselleşme teorisi ve deniz ticaret organizasyonları üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermek.

• Denizcilik, limanlar ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlamak.

• Denizcilik politikasının ulusal ve uluslarüstü düzeyde temelleri hakkında öğrencilere bilgi vermek.

• Öğrencilere, denizcilik endüstrisi bilgilerini stratejik bir yönetim / endüstri analiz bağlamından arayabilir ve analiz etme becerisi kazandırmak.

• Belirli projelerin operasyonel ve ticari fizibilitesini değerlendirmek için liman ve denizcilik maliyet modelleme tekniklerini uygulaymayı öğrenin.

• Her seviyedeki ticaret bağlamında deniz taşımacılığının önemini kavrayabilmeyi ööretmektedir.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olanlar başvurabilirler.

Başvuruda sayısal türde Yükseköğretim Kurulunca o yıl için ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dalının tespit etmiş olduğu en az ALES puanı aranacaktır. Tüm sınavların geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren iki yıldır.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar bilim ve mülakat sınavına alınacak ve ALES puanı, lisans genel not ortalaması ve mülakat notu, ağırlık katsayıları ile çarpılarak elde edilen sıralamada Akademik Kurul’ca belirlenecek alt sınır puan veya üstünü alan adaylar kontenjan gözeterek asıl ve yedek aday olarak belirlenecek ve ilan edilecektir.

PROGRAMI ÇIKTILARI

 1. Deniz İşletmesi ve Ekonomisi ile ilgili verileri yorumlama ve analiz etme, karar verme sürecinde tanıma ve problem çözme becerisi.
 2. Deniz İşletmesi ve Ekonomisi alanını küresel bağlamda geniş kapsamlı bir şekilde anlamak.
 3. Çok disiplinli ekiplerde görev alma ve etik ve mesleki sorumluluklarını doğru bir şekilde değerlendirme becerisi edinmek.
 4. Kararalma, uygulama ve kararların uygulanmasında denizcilik işletme ve ekonomisi alanıyla ilgili bilgileri kullanabilme becerisi.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ve yaşam boyu öğrenme becerisini geliştirme.
 6. Denizyolu taşımacılığında ve ilgili tüm taşıma modlarında yasal, toplumsal ve çevresel bilgileri uygulama becerisi edinmek.
 7. Deniz İşletmesi ve Ekonomisi alanındaki teorik bilgileri analiz edebilme ve uygulamadaki etkilerini değerlendirebilme.
 8. Denizcilik İş ortamının kilit yönleriyle ayırt edici bilgi edinme becerisi.
 9. Deniz ticareti ve ekonomi alanıyla ilgili bilgileri bilgisayarlı çevrelere entegre ederek bilgi edinme becerisi.
 10. Çok disiplinli değerlendirmeler üretebilme ve deniz ticareti, ekonomi, ilgili alt alanlar ve diğer sosyal bilimler alanlarıyla uyumlu analizler yapabilme.
 11. Çağdaş konular hakkında bilgi ve etkili iletişim kurma becerisi
 12. Bir yönetici ve girişimcinin uluslararası düzeyde çalışması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilme.
 13. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek ve uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.