Geri Dön

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

Dünyadaki sınırların kalktığı ve küreselleşmenin günümüz şartlarında önemini ve etkisini giderek göstermesi ile küresel rekabette geri kalmamak ve sahip olunan rekabet avantajlarını daha ileri boyutlara taşımak için firmalar ve hatta ülkeler tüm üretim endüstrilerin en önemli destekçilerinden birisi olan lojistik ve tedarik zinciri alanlarına yatırımlar yapmaktadırlar. İşletmelerin hammadde tedarikinden nihai tüketiciye kadar ve hatta ürün geri dönüşlerini de içeren bütün süreç boyunca ilişkili olan malzeme, ürün, hizmet ve bilgilerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini içeren süreçleri kapsayan bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Program alanın multidisipliner yapısı itibariyle sosyal bilimler ve mühendislik bilimlerine eşit ağırlık vermekte, alanında uzman öğretim elemanlarının katkısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ve beceri kazandırılmış, tedarik zinciri yönetiminde uzman, güncel konulara hakim, analitik düşünebilen mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Mezunlarımız, almış oldukları eğitim sonucunda sayıları her geçen gün artmakta olan lojistik işletmelerinde, ulusal ve uluslararası organizasyonların lojistik ve tedarik zinciri departmanlarında ve bu alanlar ile yakından alakalı olan dış ticaret bölümlerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe saygın pozisyonlarda görev alabileceklerdir.

 

MİSYON

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında tez, araştırma, proje ve yayınlar ile akademik çalışmaları genişletmek, yaratmak ve lisansüstü eğitim seviyesinde, iş dünyası ile işbirliği içinde teorik ve uygulamaya yönelik donanıma sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

VİZYON

Dünya standartlarında dinamik ve yenilikçi yapısıyla gerek tedarik, lojistik ve taşımacılık sektörlerine yön verecek akademik çalışmaları ile gerekse de küresel iş ortamının ihtiyacı olan yetenek, bilgi ve deneyime sahip lisansüstü mezunlar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip ve bu alanlarda öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar başvurabilirler.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar bilim ve mülakat sınavına alınacak, lisans genel not ortalaması ve mülakat notu, ağırlık katsayıları ile çarpılarak elde edilen sıralamada Akademik Kurul’ca belirlenecek alt sınır puan veya üstünü alan adaylar kontenjan gözeterek asıl ve yedek aday olarak belirlenecek ve ilan edilecektir.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF harfi olmayan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, GNO’su 3.00’ün üzerinde olan ve bitirme projesini başarıyla savunan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

PROGRAM TANIMI

Bu programdan mezun olan yüksek lisans öğrencileri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda uzman, malzeme ve servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli ve etkin bir şekilde işlemesi, planlanması, uygulanması ve denetimi konularına ileri düzeyde hâkim, yeni teknolojileri-ve güncel lojistik ve tedarik zinciri konularını sürekli takip eden, lojistik ve tedarik zinciri alanlarının gerektirdiği sektörel bilgiler ile donanmış olacaklardır. Bu maksatla, programımız toplam  3 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için toplam 30 kredilik (90 AKTS kredisi) 10 dersin başarılması gerekmektedir.  Öğrenciler bitirme projesini tamamlamakla yükümlüdürler.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

  1. Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve taşıma yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
  2. Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
  3. Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri ve riskleri tanımlayabilir ve analiz edebilir.
  4. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere güncel gelişmelere uygun yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir. .
  5. İktisat, muhasebe, insan kaynakları, dış ticaret gibi temel işletme alanlarındaki bilgilerini uzmanlık konusu olan lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında uygulamalarını bilir ve tüm fonksiyonları içerecek bir sistem tasarlayabilir.
  6. Lojistik yönetimi alanında gerek veri toplamak gerekse toplanan verileri ve sistemi analiz etmek için yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.