Geri Dön

İş Hukuku

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: İş Hukuku

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF 412

4 / 8

2

2

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve işletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

 Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

-

-

-

100

Dersin İçeriği

Bu derste Ticaret hukukunun esasları ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin metodolojisinde ticaret hukukuyla ilgili temel konuların öğrenci ile tartışılması yatmaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

1. Ticaret hukukunun temel ilkeleri hakkında bilgi sunulması

2. Ticaret hukukunun temel müesseselerinin açıklanıp tartışılması

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler

I. Dünya Ticaret Sistemi ve Türk Ticaret Hukukunun arasındaki bağı kurabilecektir.

II. Ticaret hukukunun temel müesseseleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

III. Bir işe başlayabilecek kadar Ticaret hukuku kavramlarını anlayabilecektir.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Teorik Sunum, Tartışma ve Vaka Analiz Teknikleri

Pratik Bilgileri

-

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Ders Kitapları

Şaban Kayıhan, Ticaret Hukuku, Seçkin, 2018

Diğer Kaynaklar

-

Ödev ve Projeler

-

Laboratuvar Görevleri

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Aktiviteler

-

                         
 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

0

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

1

10

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

58

Toplam İş Yükü/25

 

 

58 / 25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Ticaret Hukukuna Giriş: Dünya Ticaret Sistemi ve Türk Ticaret Hukuku

İntroductiton Business Law: World Trade System and Turkish Business Law

II

2

Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletmenin Unsurları, Merkez ve Şube Kavramı

The Business Entity Concept and Element , Head Office and Branch

II

3

Ticari İş, Ticari Hüküm ve  Ticari Uyuşmazlıklar

Commercial Matters, Commercial Provisions, Commercial Litigation

I, II, III

4

Tacir ve Tacir Yardımcıları

Traders and Assistants Of Traders

I, II, III

5

Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka ve Unfair Competition

Trade Name, Commercial Enterprise Name, Trademarks and Unfair Competition

I, II, III

6

Ticari Defterler, Ticaret Sicili,  ve Cari Hesap

Commercial Books, Trade Registry and Open Account

 

7

 Vize Sınavı

I, II, III

8

Genel Olarak Şirketler Hukuku

İntoruductin to Company  Law

I, II, III

9

Adi Şirket, Komandit Şirket ve Kollektif Şirket

Ordinary partnership, Commandite company, Company with unlimited liability

I, II, III

10

Anonim Şirket ve Limited Şirket

Joint Stock Company and Limited Liability Company

I, II, III

11

Genel Olarak Kıymetli Evrak Hukuku

İntroduction to negotiable Instrument Law

I, II, III

12

Kıymetli Evrak ve Kambiyo Senetleri

Valuable Paper and Bills of Exchange

I, II, III

13

Poliçe

Policy

I, II

14

Bono ve Çek

Bond and Cheque

III

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

 

 

 

e

 

 

 

f

 

 

X

g

 

 

 

h

 

 

 

i

X

X

 

j

X

X

X

k

 

 

 

l

 

 

 

m