Geri Dön

Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesinde Özel Konular

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesinde Özel Konular

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 411

4/7

2

4

1

1

1

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 311

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

50

30

10

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, yönetim seviyesinde, Emniyetli yükleme, boşaltma, istif, netanın ve seyir süresince yüklerin güvenle muhafazasının sağlanması; Yük mahallerinde, ambar kapaklarına, balast tanklarında hasıl olabilecek hasarın veya bildirilen arızaların değerlendirilmesi; Tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin ileri düzeyde bilgiler verilmesidir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersin anlatımı ile aşağıda belirtilenlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır;

I. Emniyetli yükleme, boşaltma, istif, netanın ve seyir süresince yüklerin güvenle muhafazasının sağlanması için planlama ve uygulama

II. Yük mahallerinde, ambar kapaklarına, balast tanklarında hasıl olabilecek hasarın veya bildirilen arızaların değerlendirilmesi

III. Tehlikeli yüklerin taşınması

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olurlar.

I. Emniyetli yükleme, boşaltma, istif, netanın ve seyir süresince yüklerin güvenle muhafazasının sağlanması için planlama yapabilmek ve bunları uygulamak 

II. Yük mahallerinde, ambar kapaklarına, balast tanklarında hasıl olabilecek hasarın veya bildirilen arızaları değerlendirebilmek

III. Tehlikeli yüklere yapılacak işlemleri bilmek planlama ve deniz safhasında bunları uygulayabilmek.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Takdim ve Problem çözüm desteği

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Dershane, Gemicilik Laboratuarı, Kütüphane

Ders Kitapları

Ders notu, Elektronik ortamda sunular, Film gösterimi

Diğer Kaynaklar

RHODES M., 2003, Ship Stability for Mates/Masters, Seamanship International Ltd., Lanarkshire ISBN: 0-9534379-3-0

TAYLOR G., 1992, Cargo Work,Brown, Son&Ferguson Ltd., Glasgow

 ISBN: 0 85174 474 5

HOUSE D. J., 2005, Cargo Work (KEMP&YOUNG- Revised by HOUSE), Elsevier Butterworth Heinmann, Oxford, ISBN 0 7506 6555 6

HOUSE D. J., 2004, Seamanship Techniques, Elsevier, Oxford, ISBN 0 7506 6315 4

LAVERY H. I., 2002, Shipboard Operations, Butterworth Heinmann, Oxford  ISBN: 0 7506 1857 4

YERCAN H. F., 1996, Liman İşletmeciliği ve Yönetimi, Mersin Deniz Ticaret Odası,

CAN S., 2009, Cargo Handling and Operations, Arı Copy Center, Tuzla ISBN: 978- 9944- 0788- 2-5

AYBAY G. et al, 1966, Gemilerde Yük İşleri ve İşlemleri Cilt I, Aybay Yayıncılık, İstanbul ISBN: 975-8032-02-1

NOTES ON SHIP STABILTY, Glasgow Collage of Nautical Studies

IMO Model Kurs 7.01

Ödev ve Projeler

2 ev ödevi

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

Power Point

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+2

70

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

2

4

Ödevler

2

6

12

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

104

Toplam İş Yükü/25

 

 

104/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Uluslararası Kod ve stadartlara göre yük istif, neta ve taşıma işlemlerinin uygulanması

I

2

Yüklere ve yük operasyonunlarının trim ve stabiliteye etkisi, stress hesabı ve teçhizatı

I

3

Yük donanımlarının ve ambar kapaklarının bakım - tutum ve idamesi

Yük ile ilgili  Emniyetli Çalışma Usulerinin Yükleme ve Boşaltmada uygulanması

I

4

Tankerler ve Tanker operasyonları

I

5

ISGOTT

I

6

Dökme Yük Operasyonları, Ölçümler

I

7

BC and BLU Kod

I

8

Mid Term Exam

I

9

Gemi ile terminal/liman personeli arasında etkin koordianasyon ve muhabere

II

10

Standart bir dükme gemisinde kritik yapı elemenlarının mukavemetine ilişkin tahditler

II

11

Standart bir dükme gemisinde kritik yapı elemenlarının mukavemetine ilişkin tahditler (devam)

II

12

Dökme gemilerinde uygun olmayan yük işlemleri, yorgunluk ve korozyon sonucu ortya çıkan zararlardan sakınma

II

13

Tehlikeli yüklerin taşınması ile ilgili uluslararası kod ve standartlar

III

14

Tehlikeli ve zarar veren yüklerin taşınması.  Bu tip yüklerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler

III

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

Course

Outcomes

I

II

III

Programme Outcomes

 

a

X

X

 

b

X

X

X

c

X

X

X

d

X

X

X

e

 

X

 

f

 

 

 

g

 

 

X

h

 

 

 

i

 

 

X

j

 

 

 

k

X

X

X

l

 

 

X

m

X

X