Geri Dön

Denizde Haberleşme-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizde Haberleşme-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 314

3/5

2,5

4

1

3

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

40

30

10

20

Dersin İçeriği

Eğitim 04 Haziran 2004 gün ve 25482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği” madde 21’de mevcut müfredata uygun olarak verilecektir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersin amacı;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kararları ile SOLAS/STCW ve SAR Sözleşmeleri gereğince, bünyesinde GMDSS teçhizatı bulunan gemilerde görev alacak zabit adaylarını göreve hazırlamaktır

Bu kapsamda öğrencilerin

1- Gemilerin GMDSS ekipmanları ile yola elverişlilik bakımından donatılmaları,

2- Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS) bünyesinde bulunan yersel ve göksel deniz haberleşme sisteminde alan telsiz istasyonlarını kullanabilmeleri,

3- Haberleşmeden sorumlu telsiz operatörlerinin gerekli uygulama becerilerini geliştirmeleri,

4- Eğitimler sonucunda girecekleri sınavlarda belgeli telsiz operatörü olarak yetiştirilmeleri

amacıyla bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

 1. Deniz haberleşmesi ile ilgili kavramlar
 2. GMDSS sistemi ve deniz mobil araçları
 3. GMDSS rutin haberleşme prosedürü
 4. GMDSS kapsamında bulunan rutin haberleşme sistemleri ve kullanım usulleri
 5. GMDSS tehlike haberleşmesi prosedürü
 6. GMDSS kapsamında bulunan tehlike, emniyet sistemleri ve kullanımı
 7. GMDSS teçhizatlarının bakım tutum işlemleri

Öğretim Metot ve Teknikleri

Eğitim hedeflerine yönelik anlatım, uygulama-alıştırma

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

GMDSS Laboratuarı

Ders Kitapları

Deniz Telsiz Haberleşmesi ve GMDSS Kuralları (Hilmi ECE-Akademi Yayıncılık)

Diğer Kaynaklar

 1. ITU List IV –  List of Coast Stations and Special Service Stations
 2. ITU List V –  List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity  Assignments
 3. ITU Radio Regulations-(ITU R/R)
 4. IMO GMDSS Manual
 5. GMDSS Master Plan
 6. IMO International Search and Rescue Manual (IMOSAR Manual)
 7. International Aeronatical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR Volume-I/II/III)
 8. International Code of Signal (Uluslararası İşaret Kod Kitabı)
 9. Admiralty List of Radio Signals Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) (ALRS Volume-V)

Ödev ve Projeler

dershane/laboratuvar ortamında verilen eğitimlerin pekiştirilmesine yönelik araştırma ev ödevleri

Laboratuvar Görevleri

gmdss Simülatörleri uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı

P.point sunumları ve eğitim filmleri

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

1

20

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+2

70

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

1

3

3

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

91

Toplam İş Yükü/25

 

 

91/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

       a.  Telsiz Haberleşmesi

      b.      Deniz Frekans Bandları

I

2

       a.  Telsiz Yayınlarında Kullanılan Temel Kavramlar

      b       Emisyon

I

3

       a.  Deniz Haberleşmesinin Usul ve Kurallarını Belirleyen Uluslararası Antlaşmalar

      b.      GMDSS Genel Konsepti

II

4

       a.  Deniz Mobil Servisinin Özellikleri

      b.      Deniz Mobil Uydu Servisinin Özellikleri

II

5

       a.  GMDSS Koşulunun Yerine Getirilmesi

      b.      Deniz Haberleşmesi ile İlgili Kısaltmalar

II-III

6

      Rutin Haberleşmede Konuşma ve Yazma Becerisi

III

7

     Yersel Haberleşme Sistemleri

IV

8

       a.  Uydu  Sistemi

      b.      Telsiz Sistemlerini Tamamlayıcı Teçhizatlar

IV

9

       a.  GMDSS’de Tehlike Haberleşmesi Frekansları

      b.      Tehlike Haberleşmesinin İçeriğine Göre Türleri

V

10

       a.  Yersel Sistemler Kullanılarak Yapılan Tehlike Haberleşmesi Prosedürü

      b.      Uydu Sistemleri Kullanılarak Yapılan Tehlike Haberleşmesi Prosedürü

V

11

       a.  Arama ve Kurtarma Operasyonları (SAR)

      b.      Tehlike Frekanslarının Korunması ve Yanlış Alarmdan Sakınma

V

12

       a.  Cospas – Sarsat Uydu Sistemi

      b.      INMARSAT Sistemi

VI

13

       a.  Yersel Sistemlerin ( VHF, MF, ve HF DSC )  Tehlike Emniyet     Haberleşmesinde
            Kullanılması           

      b.      Deniz Güvenlik Bilgi Servisleri (MSI)

VI

14

       a.  Periyodik Testler ve Kontroller

       b.  Teçhizat El Kitabı ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı

      c.       Muhtemel Arıza Tespiti ve Giderilmesi

VII

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

X

X

 

X

e

X

X

X

X

X

X

X

f

X

X

 

 

 

 

 

g

X

X

X

X

X

 

X

h

 

 

 

 

 

 

 

i

X

X

X

X

X

X

X

j

 

 

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

X

X

 

 

 

X

m

 

 

X

X

X

X

X