Geri Dön

Deniz Hukukuna Giriş

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Deniz Hukukuna Giriş

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF 223

3/5

2

2

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

---

---

100

Dersin İçeriği

Kamu hukuku ve özel hukukun temel kavramları, deniz ulaştırmasıyla ilgili uluslararası antlaşmalar, gemi, bayrak, denize elverişlilik, borda evrakı ve tutulan kayıtlar, donatan ve donatma iştiraki, kaptanın yetkileri ve sorumlulukları, deniz ticareti sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konşimento, taşıyanın sorumluluğu, deniz kazaları, müşterek avarya, çatma, kurtarma, sorumluluğun sınırlanması, petrol kirliliği zararının tazmini, cebri icra ve deniz iş hukuku.

 

Dersin Amaçları

 

Kamu hukuku, özel hukuk ve deniz hukuku kavram, tanım ve ilkelerini öğretmek.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersten başarılı olarak geçer not alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanacaklardır:

   I. Hukuk, adalet, hakkaniyet, yazılı olan ve olmayan kurallar, pozitif hukuk, ideal hukuk kavramları,

 II. Normların özellikleri ve normlar hiyerarşisi,

III. Kamu hukukunun ve özel hukukun karakteristik özellikleri,

IV. Maddi hukuk ve –hukuki, cezai, idari– yargılama süreçleri,

 V. Deniz taşımacılığı ile ilgili uluslararası antlaşmalar ve yasal düzenlemeler,

VI. Bir deniz zabitinin hukuki rol ve sorumlulukları

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

  • “An Introduction to Law” AYBAY, R., İstanbul Bilgi University Press, 2011.
  • “Deniz Ticareti Hukuku” KENDER.R., ÇETİNGİL, E., XII Levha Yayıncılık, 2010.

Diğer Kaynaklar

  • Mandaraka-Sheppard, A., Modern Maritime Law, Routledge-Cavendish, London 2007.
  • Tekil, F., Deniz Hukuku, Alkım Yayınevi, İstanbul 2001.

SOLAS, COLREG, STCW, MARPOL and ILO regulations.

Ödev ve Projeler

Öğrencilerin, deniz hukuku ve uluslararası antlaşmalarla ilgili bir konuda bir ödev hazırlaması istenir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

2

20

Ödevler

1

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

1

2

Ödevler

1

4

4

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

52

Toplam İş Yükü/25

 

 

52/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Hukuk kavramı, kaynakları ve dalları

I, II, III

2

Hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi

I, II, III

3

Borcun kaynakları: sözleşmeler ve haksız fiil

III, IV

4

Deniz ulaştırmasıyla ilgili uluslararası antlaşmalar

V

5

Gemi, bayrak, denize elverişlilik

V

6

Borda evrakı ve tutulan kayıtlar

V

7

Ara Sınav

 

8

Donatan ve donatma iştiraki

V

9

Kaptanın yetkileri ve sorumlulukları

V

10

Deniz ticareti sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konşimento,

V

11

Taşıyanın sorumluluğu

V

12

Deniz kazaları, müşterek avarya, çatma, kurtarma

V

13

Sorumluluğun sınırlanması, petrol kirliliği zararının tazmini

VI

14

Cebri icra

VI

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

f

X

X

X

X

X

X

g

X

X

X

X

X

X

h

 

 

 

 

 

 

i

X

X

X

X

 

 

j

X

X

X

X

 

 

k

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

X

X

m

 

 

 

 

X

X