Geri Dön

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 225

2/4

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

20

---

70

Dersin İçeriği

Bu ders uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve sözleşmelerin başlıca ekleri ve aynı zamanda uluslararası denizciliğin ilgili tüzük ve protokolleri konularında öğrencilerin bilgilenmeleri ve farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktadır

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, denizde can emniyeti ve deniz çevresinin korunması konuları başta olmak üzere uluslararsı denizcilik sözleşmeleri, protokolleri ve tüzükleri üzerinde temel bilgileri kazanmış olurlar

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Uluslararası deniz hukukunun esasları, ilgili kurum ve araçları (IMO)
  2. Başlıca uluslararsı denizcilik sözleşmeleri
  3. Uluslararası denizcilik tüzükleri, tavsiyeler, protokoller ve diğer rehber formlar

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

SOLAS, MARPOL, UNCLOS 1982, STCW, COLREG 1972, ILO MLC 2006, FAL 1965, BWM 2004, LC 1972, INTERVENTION 1969, FUND 1971, HNS 1996, STP 1971, PAL 1974, LLMC PROT 1996, Safe Containers, Load Lines, Tonnage Measurement, Collision Regulations, GMDSS, SAR, Salvage, Suppression of Unlawful Acts, Civil Liability for  Oil Pollution, Oil Pollution Preparedness, Response & Co-operation,  MARPOL – The Convention on the Prevention of Pollution from Ships (1973/78)  Ek’leri

Diğer Kaynaklar

İlgili internet siteleri, web sayfaları, portallar

Ödev ve Projeler

Proje: “Gemide bulunması gereken sertifika ve dökümanlar”

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

55

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

45

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

55

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+1

56

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

74

Toplam İş Yükü/25

 

 

74/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, Uluslararası Deniz Hukuku Tanımı

I

2

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS).

I

3

Uluslararsı Denizcilik Örgütünün Yapısı ve Amaçları (IMO)

I

4

Hukuk, Sözleşme, Tüzük ve İlgili Diğer Metinler Arasındaki İlişkiler

I

5

SOLAS 1974:  Denizde can emniyeti uluslararası sözleşmesi

SOLAS Bölüm III Can Kurtarma araçları ve Düzenekleri

II

6

STCW (1978-1995 Eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları sözleşmesi, MLC 2006

II

7

LL 1966: Yükleme Hatları Sözleşmesi, TONNAGE 1969

II

8

Ara sınav

 

9

MARPOL 73/78:  DenizlerinGemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi sözleşmesi 1973, ve 1978 Protokolü, BWM 2004, LC 1972, INTERVENTION 1969: Açık denizlerin petrol kirliliği zararları hakkında düzenleme. CLC 1969: Petrol Kirliliğinin zararları hakkındaki yükümlülükler sözleşmesi, FUND 1971

II

10

SAR 1979: Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi, SALVAGE 1989

III

11

COLREG 1972: Denizde çatışmayı önleme uluslararası sözleşmesi, FAL 1965

III

12

Uluslararası Emniyet yönetimi Tüzüğü (ISM) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri güvenlik tüzüğü (ISPS), IMO emniyetli uygulama kitapları

III

13

HNS 1996, STP 1971, PAL 1974, CSC 1972, LLMC PROT 1996, SUA 1988

III

14

Gemilerde bulundurulması gerekli olan sertifika ve belgeler

I-II-III

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

X

 

 

d

 

X

X

e

 

 

 

f

X

X

X

g

X

X

X

h

 

 

 

i

 

X

X

j

X

X

X

k

 

 

 

l

X

X

 

m

X

 

X