Geri Dön

Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 221Y

2/4

3

5

2

2

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 211, CHEM 111Y

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

50

30

10

Dersin İçeriği

Bu ders, Yük İşlemleri ve Operasyonlarınının amaç ve hedeflerini, Geminin dayanıklılığı ve stabilitesini etkiliyen faktörleri, Emniyetli  ve verimli seyrini, Yük Tiplerini, Deniz ulaştırmasında kullanılan gemi tiplerini, Gemilerin yük ambarları/tanklarını ve bunların verimli kullanımını, Yükleme Boşaltma Donanımlarını, Yük Elleçleme Prensiplerini (Yük ve İstif Planları, Yük Netası ve Kargo Görevleri), Yükleme ve Boşaltma Usullerini,  Yükle ilgili temel hesaplamaları ve bilgisyar kullanımını açıklar.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersin anlatımı ile aşağıda belirtilenlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır;

I.   Yük İşlemleri ve Operasyonlarınının amaç ve hedeflerini, Geminin dayanıklılığı ve stabilitesini etkiliyen faktörleri, Emniyetli  ve verimli seyri II. Yük Tipleri, Deniz ulaştırmasında kullanılan gemi tipleri

III. Gemilerin yük ambarları/tanklarını ve bunların verimli kullanımı

IV.  Yükleme Boşaltma Donanımlarını

V. Yük Elleçleme Prensipleri (Yük ve İstif Planları, Yük Netası ve Kargo Görevleri)

VI. Yükleme ve Boşaltma Usulleri

VII. Yükle ilgili temel hesaplamaları ve bilgisayar kullanımını açıklar.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu derste  başarılı olan öğrenciler aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olurlar;

I.   Geminin Dayanıklılığı ve Stabilitesinin sağlanması ve idamesi

II.  Yük tipleri, özellikleri

III.  Yük mahallerinin hazırlanması ve verimli kullanımı

IV. Yük donanımlarının amacı ve çalışma prensipleri

V.  Yükleme ve İstif Planlarının hazırlanması, yük netası planlaması, Vardiye zabitinin denizde ve seyirde yükle ilgili görevleri

VI. Emniyetli yükleme ve boşaltma usulleri  .

VII. Yükle ilgili temel hesaplamalar, bu amaçla bilgisyar kullanımı

Öğretim Metot ve Teknikleri

Takdim ve Problem çözüm desteği

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Pr Ders notu, Elektronik ortamda Power Point sunuları

Diğer Kaynaklar

RHODES M., 2003, Ship Stability for Mates/Masters, Seamanship International Ltd., Lanarkshire ISBN: 0-9534379-3-0

TAYLOR G., 1992, Cargo Work,Brown, Son&Ferguson Ltd., Glasgow

 ISBN: 0 85174 474 5

HOUSE D. J., 2005, Cargo Work (KEMP&YOUNG- Revised by HOUSE), Elsevier Butterworth Heinmann, Oxford, ISBN 0 7506 6555 6

HOUSE D. J., 2004, Seamanship Techniques, Elsevier, Oxford, ISBN 0 7506 6315 4

LAVERY H. I., 2002, Shipboard Operations, Butterworth Heinmann, Oxford  ISBN: 0 7506 1857 4

YERCAN H. F., 1996, Liman İşletmeciliği ve Yönetimi, Mersin Deniz Ticaret Odası,

CAN S., 2009, Cargo Handling and Operations, Arı Copy Center, Tuzla ISBN: 978- 9944- 0788- 2-5

AYBAY G. etal, 1966, Gemilerde Yük İşleri ve İşlemleri Cilt I, Aybay Yayıncılık, İstanbul ISBN: 975-8032-02-1

NOTES ON SHIP STABILTY, Glasgow Collage of Nautical Studies

IMO Modal Course 7.01, 7.03

Ödev ve Projeler

2 ev ödevi

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

Power poınt

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4+2

84

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

2

4

Ödevler

1

2

2

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

108

Toplam İş Yükü/25

 

 

108/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Yük İşlemleri ve Operasyonlarının amacı ve  hedefleri, Geminin dayanıklığı, dengesi, Emniyetli ve verimli seyri, Tanımlar (Deplasman, Lightship, DWT, GRT, NRT), Görüş,

Pervaneler

I

2

Tanımlar (G, M, Z, B)

Bending Moment and Kesme Kuvveti (Shearing Force)

I

3

Yük hatları, Yükleme Hatları, Bölgeler, FWA

Temel hesaplamalar, Draft Air Draft

II

4

Yük tipleri ve özellikleri

Stowage factörü, Yitik hacım, Broken Stowage, Eksik Boşaltma

Markalama, Ayırme, segregation , Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler , IMDG Kodu, Duneç, Serbest su etkisi

Alleç (Ullage)

II

5

Deniz Taşımacılığında kullanılan yük gemileri çeşitleri

Kırkambar (Genel Cargo Gemisi, Dökme Yük gemisi, Tankerler, LPG ve LNG tankerleri, Konteyner gemisi, Kereste Taşıyan gemiler, Yolcu Gemileri , Yolcu gemileri, OBO Taşıyıcılar

Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri

III

6

Yük mahalleri ve yük mahallerinin verimli kullanımı

Ambarlar, Ambar kapakları, Gladora, Ambar içi teçhizat,Hold Bilges, havalandırma donanımı, Tank Top Strength, Permissible Load, Ambaların yüke hazırlanması, Havalandırma

III

7

Ambar kapakları, Single-Pull Mc Gregor and  Fold Tite (Hidrolik), Ambar boyası/kaplamaları, Compression Bars, Sünger temizleyiciler, Ambar kapaklarının sızmazlığının sağlanması, kastanyolalar,  Ambar denetlemesi

III

8

Vize Sınavı

I-II-III

9

Yük donanımı

 Palangalar, makaralar, halatlar, zincirler, MSL-SWL, Sapanlar

IV

10

Bumba donanmımı, Temel hesaplamalar, Kreynler ve vinçler, Ağır Yük donanımları

IV

11

Yük Elleçleme Prensipleri

Yük ve İstif Planları, Yük netası Plans,  Stowage, Securing

Yükle ilgili vardiya görevleri, Yükün izlenmesi, Hasar ve zarar tespiti

Kargo bölmeleri ve balast tanklarında korozyonun nedenleri, korozyonun belirlenmesi ve önlenmesi

Kapalı bölümlere giriş

V

12

Emniyetli yükleme ve boşaltma usulleri  .

Yüklerin İstifi ve netası (Code of Stowage and Securing) (CSS)

Terminal ve liman ile koordinasyon

VI

13

Yükle ilgili temel hesaplamalar, bu amaçla bilgisayar kullanımı Taneli dökme yük, IMO kriterleri, VHM, GHM, Heel Angle

VII

14

Taneli yüklerle ilgili hesaplamalar, Draft Sörveyi, Yük programları

VII

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

 

 

 

b

X

 

 

X

 

X

 

c

 

 

 

 

X

X

 

d

 

 

X

 

 

 

 

e

X

X

X

 

X

 

 

f

 

 

X

X

 

 

 

g

 

 

 

X

X

X

X

h

 

 

 

X

X

 

 

i

 

 

 

X

 

 

 

j

 

 

X

 

X

X

X

k

 

 

 

 

 

X

X

l

 

 

X

X

X

X

 

m

 

 

 

X

 

X

X