Geri Dön

Olasılık ve İstatistik

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Olasılık ve İstatistik

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MATH 222Y

2/4

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

10

---

40

Dersin İçeriği

Kesikli ve sürekli rassal değişkenler, olasılık dağılımları, rassal değişkenlerin toplamı ve fonksiyonları olasılıkla ilgili konuları kapsamaktadır. Örnek ortalaması ve varyansı, dağılımları, regresyon ve hipotez testleri istatistik ile ilgili konuları içerir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu ders mühendislik öğrencilerini olasılık teorisinde geliştirmek ve mühendislik problemlerinde istatistiksel çıkarsama yapabilmek için olasılık araçlarını kullanabilme becerisi kazandırmak amaçlı tasarlanmıştır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. Ayrık ve sürekli rassal değişkenler için olasılık teorisi bilmeli
  2. Olasılık teorisinin birçok uygulamasını öğrenmeli
  3. Birçok mühendislik probleminde olasılık teorisinin nasıl kullanılacağını bilmeli
  4. Birçok mühendislik problemi için olasılık teorisi kullanarak istatistiksel çıkarsama yapmak onlar için mümkün olmalı

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Probability and Statistics for Engineers and scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S. L. Myers, K. Ye, 7. Basım; Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

· Mathematical Statistics, I. Miller, M. Miller, 6. Basım; Prentice Hall

· A First Course in Probability, S. Ross, 5. Basım; Prentice Hall

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

3

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

3

2

6

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü/25

 

 

68/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Kombinatorik tekrarı: Saymanın temel prensibi, Permütasyon, Kombinasyon, Binom Katsayıları.

İstatistiksel çıkarım, Olasılığın rolü, Ortalama, Değişkenlik ölçüleri, Kesikli ve Sürekli Veri, Grafiksel Yöntem ve Veri Açıklama.

I

2

Örnek uzay, Olaylar, Bir Olayın Olasılığı,Olasılığın bazı kuralları

I-II

3

Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Baye’s Kuralı

I-II

4

Rastgele Değişken Kavramı, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları.

I-II

5

Ortak Olasılık Dağılımları, Koşullu Olasılık Dağılımları, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları

I-II-III

6

Rastgele Değişkenin Beklenen Değeri, Varyans ve Kovaryans.

I-II-III

7

Rastgele Değişkenlerin Lineer kombinasyonlarının ve Fonksiyonlarının Beklenen Değerleri ve Varyansları, Chebyhev Teoremi, Koşullu Beklenti.

I-II-III

8

Ara Sınav

 

9

Kesikli Düzgün Dağılım, Binom ve Çoklu Dağılım, Negatif Binom ve Geometrik Dağılım, Poisson Dağılımı

I-II-III

10

Sürekli Düzgün Dağılım, Normal Dağılım, Gamma ve Üstel dağılımları, Ki-kare Dağılımı

II-III

11

Rastgele Örnekleme, Bazı Önemli İstatistikler, Örnekleme Dağılımları, t-dağılımı, F-dağılımı

II-III

12

Örneklem İstatistiklerinin dağılımı, Parametre tahmini.

III-IV

13

İstatistiksel Hipotez: Genel Kavramlar,İstatistiksel Hipotez Testi

III-IV

14

Regresyon Analizi’ne giriş.

III-IV

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

X

X

 

 

b

X

X

X

X

c

X

X

 

 

d

 

 

 

 

e

X

X

X

X

f

 

 

 

 

g

 

 

 

 

h

 

 

 

 

i

 

 

 

 

j

 

 

 

 

k

X

X

X

X

l

 

 

 

 

m

 

 

X

X