Geri Dön

Vardiya Standartları-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Vardiya Standartları-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 214

2/3

1,5

4

1

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

20

---

60

Dersin İçeriği

Seyir mühendisliği ile direkt ilişkili olarak yürütülen bu ders ile öğrencilere, vardiya zabiti ve nihayetinde kaptan olarak ticari gemilerin ve deniz araçlarının yönetimi konusunda mesleki  tecrübe kazandırılmaktadır. Bu çerçevede özellikle bir geminin seyri için şart olan köprüüstü organizasyonu ve vardiya tutma konuları üzerinde durulmaktadır.  

 

Dersin Amaçları

 

1. Öğrencilere STCW ve IMO kuralları ile uyumlu olarak vardiya tutma standartları ile ilgili terimler ve tanımları açıklamak.

2. Öğrencilere seyirde ve vardiya tutarken kullanılan çeşitli cihaz, araç ve gereçler ile harita ve yayınları tanıtmak.

3. Öğrencilere köprüüstü organizasyonunu ve köprüüstü kaynak yönetimi konseptini tanıtmak.

4. Seyir yardımcılarının uygun kullanımı ile ilgili bir anlayış geliştirmek.

5. Öğrencilere haritaların, ECDIS’in ve notik yayınların genel kullanımını tanıtmak.

6. Öğrencilerin, gemilerle direkt ilişkili olan acil durum kontrol listeleri ve köprüüstü cihazlarına alışkanlık kazandırmak suretiyle bir fikir sahibi olmalarını sağlamak.

7. Öğrencilere liderlik ve ekip çalışması becerilerini kazandırmak.

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Köprüüstü takımı ve yönetim prosedür ve prensiplerinin öğrenilmesi
  2. Vardiya zabiti görev ve sorumluluklar, sefer planlama ve vardiya tutma genel prensiplerinin öğrenilmesi
  3. Acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürlerin öğrenilmesi
  4. Kirlenmeye karşı yöntemler, uluslararası kurallar  ve sorumluluklar
  5. Liderlik ve ekip çalışması becerilerinin kazandırılması

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders ve simülatör eğitimi

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

SWIFT, A.J., Bridge Team Management (Second Edition), London 1993, The Nautical Institute.          

Bridge Procedures Guide (Fifth Edition 2016), Marisec Publication, London International Chamber of Shipping.

STCW (STCW Convention and STCW Code) including 2010 Manila Amendments, IMO, London 2011, ISBN: 978-92-801-1528-4.

MARPOL 73/78

Diğer Kaynaklar

STCW 2010 Manila Amendments,  

IMO Resolutions, Conventions, Protocols.

Ödev ve Projeler

TBD

Laboratuvar Görevleri

 

Simülatörler (FMBS, ARPA & ECDIS)

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

2

10

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

90

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2+2

56

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

2

4

8

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü/25

 

 

84/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Köprüüstü Kaynak Yönetimi’ne Giriş (BRM)

I

2

Vardiya Tutma Prosedürleri

I

3

Vardiya Tutma Prosedürleri (Pilotaj)    

I

4

Vardiya Tutma Prosedürleri (Limanda ve Demirde)

I

5

Seyir ve Makine Dairesi Vardiyası

I

6

Sefer Planlaması

II

7

Planların Seyire Uygunluğu 

II

8

Ara Sınav

I-II

9

Acil Durumlar

III

10

Acil Durumlar

III

11

Simülatör Görevleri

I-II

12

Simülatör Görevleri

I-II

13

MARPOL

IV

14

Liderlik ve Ekip Çalışması Becerileri

     Gemi Personeli Yönetim ve Eğitimi

     Mevzuat

     Görev ve iş yükü yönetimi uygulayabilme yeteneği

     Etkili Kaynak yönetimi uygulayabilme yeteneği ve bilgisi

     Karar verme tekniklerini uygulama yeteneği ve bilgisi 

V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

 

X

 

 

 

b

 

X

 

X

 

c

X

 

 

X

 

d

X

 

 

 

X

e

X

 

 

 

 

f

 

 

 

 

X

g

 

X

X

 

X

h

 

X

 

 

 

i

 

 

 

 

 

j

X

 

 

 

 

k

X

 

X

 

 

l

 

 

 

X

 

m

 

 

X

X

X