Geri Dön

Fizik-I Lab.

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Fizik-I Laboratuvarı

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

PHYS 111L

1 / 1

1

1

0

-

2

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Zehra Akdeniz (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Ozan Sabahattin Sarıyer, Doç. Dr. Gülşen Akın Evingür (Koordinatör Yardımcısı)

İletişim Bilgisi

zehra.akdeniz pirireis.edu.tr     gulsen.evingur pirireis.edu.tr

Görüşme

Salı 09:00 – 10:00

İnternet Sitesi

ois.pirireis.edu.tr     Ders Adı: PHYS111L - Physics-I (Lab.)

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

10

10

---

Dersin İçeriği

Giriş: deneysel süreçler, fiziksel boyutlar ve birimler. Temel ölçümler, hata payı ve standart sapma. Klasik mekaniğin, kinematik, dinamik, enerji, momentum ve eylemsizlik momenti gibi temel konularında deneysel ölçümler ile kuramların testi.

 

Dersin Amaçları

 

1. Klasik mekanik ve ilgili fiziksel büyüklükler temelinde öğrencilere uygulamalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.

2. Öğrencileri programları ile ilgili mühendislik problemlerine hazırlamak.

Dersin Öğrenim Kazanımları

PHYS 111L “Fizik-I Laboratuvarı” dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır

  1. Mühendislikte fiziğin temel terimlerini ve uygulamalarını tanımlama
  2. Farklı birim sistemlerindeki fiziksel büyüklüklerle çalışma
  3. Bir sistemin nicel ve nitel fiziksel büyüklüklerini tanımlama
  4. Farklı fiziksel büyüklükleri birbirinden türetme
  5. Etkin fiziksel faktörlerin açıklamalarını öğrenme
  6. Denizcilik teknoloji gerekliliklerine fiziksel büyüklüklerin entegrasyonu
  7. Bu gereklilikler için çözümleri araştırma ve inceleme
  8. Temel proje yönetimi
  9. Laboratuvarda temel ölçüm cihazlarını doğru ve güvenli şekilde kullanma
  10. Temel deneyleri teori ile yorumlama

Öğretim Metot ve Teknikleri

Teorik ve deneysel sunumlar.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Pîrî Reis Üniversitesi Fizik-I Laboratuvarı Kitapçığı

Diğer Kaynaklar

Giancoli C.D., Physics For Scientists & Eng., 4th Ed., Pearson Education Inc. 2008.

http://ocw.mit.edu/courses/physics/

Ödev ve Projeler

Öğrenciler, her deney öncesi, Laboratuvar Kitapçığı’nın ilgili bölümünü okuyacaklardır.

Laboratuvar Görevleri

Öğrenciler PHYS111 (Fizik-I) dersinde işlenen konulara paralel olarak deneyler yapacak ve sonuçlarını çözümleyecektir.

Bilgisayar Kullanımı

Öğrenciler, ölçüm alma ve veri analizi için bilgisayar kullanacaklardır.

Diğer Aktiviteler

Her deneyden önce ilgili konuya dair kısa sınavlar verilecektir.

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

8

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

8

40

Uygulama

4

-

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

 

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

8

1

8

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

8

2

16

Uygulama

4

2

8

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

37

Toplam İş Yükü/25

 

 

37/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

1

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, genel laboratuvar kuralları, deneysel süreçler.

I-X

2

Ölçüm, tahmin, birimler, boyut analizi, matematik hatırlatmaları.

I-X

3

Deney 1: Temel ölçümler

I-X

4

Deney 2: Sabit ivmeli hareket

I-X

5

Deney 3: Eğik atış hareketi

I-X

6

Problem Seansı 1: Kinematik

I-VII

7

Deney 4: Newton’un hareket yasaları

I-X

8

- (Vizeler Haftası)

-

9

Deney 5: Arşimet ilkesi

I-X

10

Deney 6: İş ve enerji

I-X

11

PHYS111 proje sunumları

I-X

12

Deney 7: Momentumun korunumu

I-X

13

Deney 8: Dönme ve eylemsizlik momenti

I-X

14

Problem Seansı 2: Dinamik, enerji, momentum, dönme

I-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

Program Çıktıları ve Ders Çıktıları Bağlantı Dizeyi

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Program    Çıktıları

 

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

h

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

i

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

j

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

k

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

l

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X