Geri Dön

Seyire Giriş (Seyir - I)

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Seyire Giriş (Seyir-I)

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 112Y

1/1 (güz)

2,5

3

 

2

 

Bölüm

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte)

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

 

10

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine  ilişkin konuların lisans programı dahilinde  STCW kapsamındaki modüler yapısını oluşturmaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ağılıklı olarak seyir yöntem ve sistemleri ile bunların kıyı seyrinde kullanımını içermektedir. 

Dersin Amacı

1. Öğrencilerin yersel seyire ilişkin temel tanım ve terimleri anlamalarının sağlanması

2. Seyirde kullanılan harita, neşriyat ve aletlerin doğtu kullanılmasına ilişkin bilgi ve    becerilerin kazandırılması

3. Denizde kerteriz ve mesafe kavramlarının öğretilmesi ve rota ve mesafe hesaplama yeteneği kazandırılması

4. Dünyadaki manyetik etkilerin öğretilmesi ve bu kapsamda manyetik ve cayro pusulanın kullanılması, hatalarının tespit ve düzeltilmesine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması

5. Seyir yardımcılarının doğru kullanılmasına yönelik anlayış ve becerilerin kazandırılması

6. Haritaların doğru ve temiz kullanımı, düzenlenmesi, mevki bulunması, rota ve mevki hatlarının plotlanması ve fix mevki koyulması konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri seyir problemlerinin çözümünde kullanma becerisi kazanırlar.

 

I.   Dünya koordinat sistemi ve seyire ilişkin temel kavramlar

II.  Seyir aletleri, harita ve neşriyatın kullanılması ve düzeltilmesi

III. Kerteriz ve mesafe ölçülmesi, rotaların çizilmesi

IV. Manyetik ve Cayro Pusula kullanımı ve pusula hatalarının saptanması ve düzeltilmesi

V. Seyir yardımcılarının doğru kullanımı

VI. Haritada doğru ve düzenli çalışma, mevki bulunması, rota çizilmesi ve kıyısal seyir yöntemlerinin uygulanması

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım ve uygulama

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Ders Kitabı

1.Bowditch, N. The American Practical  Navigator. Defence Mapping Agency.1995

2.Admiralty Manual of Navigation, 2008

Diğer Kaynaklar

1.  Symbols and Abbreviations

2.  Nautical Charts and Chart Catalog.

Ödevler ve Projeler

Uygulamalı ders saatlerinde simülatörde yapılacak çalışmalara yönelik seyir planlamasını içerecek harita çizim ödevi yapılacaktır. Haritalar büyük hatalar olmadığı sürece verildiği şekli ile değerlendirilecek, büyük ve kavramsal hataları içerdiği takdirde düzeltme/yeniden çizim için iade edilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

--

Bilgisayar Kullanımı

--

                   

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

3

5

Ödevler

3

5

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

5

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

SEYRE GİRİŞ VE SİMÜLATÖRLERİN TANITIMI

I

2

SEYRİN TANIMI VE DÜNYA KOORDİNAT SİSTEMİ

- Dünyanın şekli ve basıklığı

- Dünya küresi, büyük ve küçük daireler, küresel açı ve üçgenler

- Dünya kutup, ekvator ve meridiyeneleri

- Başlangıç boylamı, enlem ve boylamlar

- Enlem ve boylam farkı

- Enlem ve boyla farkı uygulamalı çözümler

I

3

SEYRİN TANIMI VE DÜNYA KOORDİNAT SİSTEMİ

- Deniz mili tanımı

- Rota, kerte hattı ve departure

- Departure- dlong bağlantısı

- Genel tekrar

I

4

SEYİR ALETLERİ, HARİTALAR VE NOTİK NEŞRİYAT

- Seyir aletlerinin kullanımı

- Deniz Haritaları

- Harita projeksiyon sistemleri

- Uygulamalı harita çalışması

II

5

SEYİR ALETLERİ, HARİTALAR VE NOTİK NEŞRİYAT

- Harita datum bilgileri

- Sembol ve kısaltmalar

- Merkator haritası çizimi

II-III

6

MANYETİK VE CAYRO PUSLA

- Dünya manyetik etkileri

- Variation ve deviation

- Manyetik ve cayro pusla kullanımı

- Pusla hataları

- Pusla düzeltmesi

II-III

7

ARA SINAV

I-III

8

KIYISAL SEYİR KONSEPTİ

- Mevki hatları ve mevki daireleri

- Kerteriz ve mesafe

- Rota ve mesafe hesaplanması

IV

9

KIYISAL SEYİR KONSEPTİ

- Fix ve running fix mevkii

- Yere göre rota ve sürat hesaplanması

- Harita ödevi

IV

10

KIYISAL SEYİR KONSEPTİ

- ETA hesaplanması

- Basit seyir planlaması

- Harita ödevi

IV

11

SEYİR YARDIMCILARININ KIYI SEYRİNDE KULLANILMASI

- Seyir yardımcılarının tipleri

- Fenerler ve fener karakteristikleri

- Şamandra, beacon  ve sis işaretleri

V

12

SEYİR YARDIMCILARININ KIYI SEYRİNDE KULLANILMASI

- Fener kitapları

- Fenerlerin görünme mesafelerinin hesaplanması

- Simulatör eğitimi (seyir yardımcılarının tanınması ve kullanılması)                                                                    

V

13

SİMULATÖR EĞİTİMİ (Seyir planlaması ve kıyı seyri uygulamaları).

III-VI

14

SEYİR HARİTALARI VE NOTİK NEŞRİYAT DÜZELTMELERİ

- Denizcilere ilanlar

- Harita ve neşriyatın güncel olarak temin ve muhafazası

- Elektronik haritalar ve ECDIS

- Harita düzeltmesi uygulamalı eğitimi

III-VI

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler ile programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

c

 

X

X

X

X

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

X

X

X

X

 

f

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

j

 

X

X

X

X

 

k

X

X

X

X

X

 

l

X

X

X

X

X

 

m

X

X

X

X

X