Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MEKATRONİK PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

Mekatronik programının ana amacı mezunlarını ticari denizcilik filosunun elektroteknik zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen stajlarını tamamlamladıktan ve sınavları geçtikten sonra  Elektro Teknik Zabiti olacaklardır. Mezunlarımız Dikey Geçis Sistemi ile 4 yıllık fakülte ve yüksek okulara devam ederek; elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, elektronik mühendisi, elektronik ve haberleşme mühendisi, endüstri mühendisi, imalat mühendisi, kontrol mühendisi, kontrol ve otomasyon mühendisi, makine mühendisi,mekatronik mühendisi, ve uzay mühendisi olabileceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik şirketleri, tersaneler, limanlar ve benzeri sahil tesislerinde de mesleklerine yönelik görevlerde çalışabileceklerdir.

Akademik eğitim dört sömestre’den oluşmaktadır. Öğrenciler öncelikle temel düzeyde matematik, fizik, denizcilik kimyası, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerini takiben, elektronik, elektroteknik, mekatronik sistem elemanları, otomasyon ve kontrol sistemleri, elektrik makinaları, gemi elektronik seyir ve haberleşme sistemleri, gemi makineleri, gemi elektriği, atölye, malzeme bilgisi, teknik resim, denizcilik ingilizcesi, denizde güvenlik, alanlarında uzmanlaşırlar. Mezuniyet hakkını alabilmek için öğrencilerin akademik eğitim içinde yönetmelikle belirlenen 30-60 günlük işyeri stajlarını yapmaları gerekmektedir. Programı ve işyeri stajını başarı  ile tamamlandığında, öğrencilere “Mekatronik” Ön Lisans Diploması” verilir. Elektro Teknik Zabitliği yeterliliği almak için ise öğrenciler mezuniyet sonrasında,  Yönetmelikte belirtilen, altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak işletmelerde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Uluslararası  Kalitesi Standartlarında eğitim ve öğretim vererek 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesidir.”

Üniversitemizin temel misyonu doğrultusunda, “Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir eğitim ve öğretim kurumu olmak hedeflemektedir.

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında işbirliği, uyum ve sinerji yaratmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mekatronik Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5)  öğrenim veren bir programdır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve iş yeri staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak; gemiadamı olabilmek için yeterli sağlık şartlarını karşılamak; DMYO tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak kaydıyla  üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

 

PROGRAM TANIMI

Mekatronik ön lisans programının ana amacı mezunlarını deniz ticaret filosunun elektro-teknik zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla elektro-teknik zabiti olarak hizmet edeceklerdir veya Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen özel şartlardan istifade ederek Uzakyol Makina Vardiya Mühendisi/Zabiti olabilmeleri de mümkündür. Mezunlar ayrıca denizcilik şirketleri, tersaneler, limanlar ve benzeri sahil tesislerinde de mesleklerine yönelik görevlerde çalışabileceklerdir. Programımız mezunlarımızın dikey geçiş yapabilmelerini kolaylaştırmaları amacıyla dört yıllık fakülte/yüksek okul programlarının ilk iki yıllık programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda mezunlarımızın, DGS sistemi ile dört yıllık fakülte ve yüksekokullara dikey geçiş yaparak Elektrik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği alanlarında lisans tamamlayabilmeleri de mümkündür.

Program “STCW 2010 sözleşmesi” ve “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve eğitim öğretim faaliyetleri bu esaslar dahilinde  yürütülmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Mekatronik ön lisans programının ana amacı mezunlarını deniz ticaret filosunun elektro-teknik zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla elektro-teknik zabniti olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik şirketleri, tersaneler, limanlar ve benzeri sahil tesislerinde de mesleklerine yönelik görevlerde çalışabileceklerdir.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlarımızın DGS sistemi ile dört yıllık fakülte ve yüksekokullara dikey geçiş yaparak veya Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen özel şartlardan istifade ederek Uzakyol Makina Vardiya Mühendisi/Zabiti olabilmeleri de mümkündür.

 

Program Yapısı

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mekatronik Ön Lisans Programı yerel 101,5 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

 • Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları veya ikinci bir ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavına tabi tutulurlar.
 • Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu (final) sınavı notları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.
 • Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notu öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 • Bitirme projesi ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.
 • Her yarıyıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarıyıl sonu (final) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu (final) sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili yönetim kurullarının kararı ile ve yarıyıl başında ilan edilmek koşulu ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir.
 • Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları ile derslere katılım göz önünde tutulur.
 • Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığının her biri %40’tan az ve %60’dan fazla olamaz.
 • Herhangi bir dersin yarıyıl sonu (final) sınavından 100 üzerinden 35’in altında not alan öğrencinin yıl içi değerlendirmeleri ile yarıyıl sonu başarı notu göz önüne alınmaz ve o dersten FF harf notu ile değerlendirilir.
 • İlgili öğretim elemanı tarafından 100 tam not üzerinden verilen yarıyıl başarı notları listesi ile bu notlara karşılık gelen başarı harfleri listesi ve sınav evrakları sınav bitiminden itibaren üç gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı harfleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.
 • Yarıyıl sonu (final) sınavına girmeyen öğrencilerin, ara sınavı ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.
 • Ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavı gerektirmeyen derslerde öğrencinin harf notu, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Önlisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı harfli notlandırma sistemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu (final) sınavında aldığı not ile birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

 

Mezuniyet Koşulları

 

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır.

 

Bölüm Başkanı ve Program Sorumlusu

Bölüm Başkanı

 

Telefon

: (90) 216 581 0050/ 1615

E-posta

 

 

 

Program Sorumlusu

 

Telefon

: (90) 216 581 0050/ 1656

E-posta

 

 

 

Adres

: Postane Mahallesi, Manastır Yolu Eflatun Sokak, No:16, 34940 Tuzla/İSTANBUL