Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 

LOJİSTİK PROGRAMI

 

PROGRAM HAKKINDA

Bu programdan mezun olacak donanımlı ve nitelikli lojistik uzmanlarını doğrudan sektöre kazandırmak ya da dikey geçiş imkanları sunarak sektörde başarılı yönetici konumuna gelmelerinin hedeflendiği programda ayrıca, küreselleşen dünyamızda, ürün ve hizmetlerin kesintisiz akışını sağlayan ve değer katan; lojistik alanında temel düzeyde yönetim ve işletme bilgilerine sahip; İngilizce iletişim kurabilen; ulaştırma, depolama, stok yönetimi gibi lojistik faaliyetleri güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak verimli ve etkili şekilde uygulayabilen; lojistik hizmet veren, hizmet alan ve düzenleyen kuruluşların yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılayacak operatör seviyesinde lojistik uzman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Akademik eğitim, dört yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler; matematik, iktisada giriş, işletmeye giriş, muhasebeye giriş ve lojistiğe giriş derslerini takiben uluslararası taşımacılık, liman ve terminal operasyonları, depo ve antrepo yönetimi,  uluslararası ticaret, satın alma ve tedarikçi ilişkileri vb. alanlarda uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrenciler “Lojistik Meslek Elemanı / Lojistik Uzmanı” ünvanı alırlar. Lojistik Programı’ndan mezun olan öğrenciler; lojistik ve taşımacılık firmalarında, ithalat ve ihracat şirketlerinde, lojistik danışma hizmeti veren firmalarda, dağıtım depolama ve gümrükleme sektöründe iş bulma imkanına sahip olabileceklerdir.

 

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

 

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir üniversite olunmasını hedeflemektedir.

 

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Lojistik Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5) öğrenim veren bir programdır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak kaydıyla üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

 

PROGRAM TANIMI

Jeopolitik önemi ve coğrafi konumu ile uluslararası lojistik alanında sonsuz imkanlar sunan ülkemizin bu önemli sektöründe donanımlı ve nitelikli lojistik uzmanlarını doğrudan sektöre kazandırmak ya da dikey geçiş imkanları sunarak sektörde başarılı yönetici konumuna gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulmuş bir programdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

a. Temel düzeyde Matematik, İşletme, İktisat bilgilerini uygulama becerisi.

b. Veri derleme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulama becerisi.

d. Çok disiplinli takım çalışmasının yürütülmesi becerisi.

e. Mesleki problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

f. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi.

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

h. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve yapma becerisi.

i. Güncel genel ve mesleki konulara ilişkin bilgi sahibi olma becerisi.

j. Mesleki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern donanımları kullanabilme becerisi.

k. Lojistik ile ilgili tüm operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi.

l. Karar alma ve uygulama aşamalarında lojistik süreçlerine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

m. Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi.