Geri Dön

Maritime Transportation Risk Analysis

Dersin Adı

Course Name

Deniz Taşımacılığında Risk Analizi

Maritime Transportation Risk Analysis

 

 

Kodu

(Code)

 

 

Yarıyılı

(Semester)

 

Kredisi

(Local Credits)

AKTS Kredisi

(ECTS Credits)

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

(Course Implementation, Hours/Week)

Ders

(Theoretical)

Uygulama

(Tutorial)

Laboratuar

(Laboratory)

MTME 531

-

3

5

3

-

-

Bölüm / Program

(Department/Program)

 

Dersin Türü

(Course Type)

Seçmeli

(Elective)

Dersin Dili

(Course Language)

İngilizce

(English)

Dersin Önkoşulları

(Course Prerequisites)

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

(Course Category

by Content, %)

Temel Bilim

(Basic Sciences)

Temel Mühendislik

(Engineering Science)

Mühendislik Tasarım (Engineering Design)

İnsan ve Toplum Bilim

(General Education)

-

-

100 %

-

Dersin İçeriği

 

(Course Description)

 

 

Risk kavramları; risk, tehlike ve emniyet arasındaki ilişkiler, denizcilik sektöründe operasyonel riskler, nitel ve nicel risk analiz metotları. Biçimsel Emniyet Değerlendirmesi, Risk seviyesinin belirlenmesi ve kabuledilebilir riskin tanımlanması. Risk kontrol önlemleri, risk kontrol seçenekleri ve risk yönetimi. Risk algısı, deniz taşımacılığında risk değerlendirme uygulamalarının incelenmesi ve acil durum hazırlığı

Basic terms of risk; reliability, hazard, probability and distributions, (qualitative and quantitative) risk analysis techniques. Formal safety assessment, identification of risk levels and definition of acceptable risk level. Risk control measures, risk control options and risk management. Risk perception, review of risk assessment application in maritime transportation. Emergency preparedness.

          

Dersin Amacı

 

(Course Objectives)

 

 

  1. Risk kavramını tanıtmak
  2.  Denizcilik sektöründe operasyonel riskleri tanıtmak.
  3. Denizcilikte kullanılan risk analizi ve risk değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi

    1. To introduce basic term of risk

    2. To introduce maritime operational risks

    3. To teach methods of risk analysis and risk evaluation in maritime domain 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

 

(Course Learning Outcomes)

 

 

 

 

 

  1. Risk kavramını öğrenir,
  2. Denizcilikte operasyonel riskleri öğrenir,
  3. Denizcilik kullanılan risk analizi ve risk değerlendirme yöntemlerini öğrenerek, denizcilikle ilgili operasyonel risk analizi ve değerlendirmeleri yapabilir.

          

  1. Learn basic term of risk
  2. Learn maritime operational risks
  3. Learn methods of risk analysis and risk evaluation in maritime domain and be able to analysis and evaluate maritime operational risks.
                       

 

Piri Reis UNIVERSITY

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

marıtıme transportatıon and management engıneerıng

Denız ulaştırma ve işletme mühendisliği

course catalog

Ders katalog formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Sayı

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

3

8

24

Dönem Ödevi Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

24

24

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İşyükü

 

 

102

Toplam İşyükü/25

 

 

102/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

 

Ders Kitabı

(Textbook)

-Maritime Transportation: Safety Management and Risk Analysis, Svein Kristiansen

-Managing Risk in Shipping: A Practical Guide (1999), The Nautical Science Institute

Diğer Kaynaklar

 

(Other References)

 

-ISO 31000, Risk Management-Principles and guidelines

-Marine Risk Assessment (2001), Det Norske Veritas, Offshore Technology Report, 2001/063

-IMO (2002, 2004, 2006, 2013). Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO Rule-Making Process.

Ödevler ve Projeler

 

(Homework & Projects)

Denizcilik alanında bir operasyon için risk analizi ve risk değerlendirmesi

Risk analysis and risk assessment for an operation in maritime domain.

Laboratuar Uygulamaları

 

(Laboratory Work)

-

 

 

-

Bilgisayar Kullanımı

 

(Computer Use)

 

-

 

-

Diğer Uygulamalar

 

(Other Activities)

 

-

-

Başarı Değerlendirme

Sistemi

 

(Assessment Criteria)

 

Faaliyetler

(Activities)

Adedi

(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %

(Effects on Grading, %)

Yıl İçi Sınavları

(Midterm Exams)

2

40%

Kısa Sınavlar

(Quizzes)

 

 

Ödevler

(Homework)

1

20%

Projeler

(Projects)

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

(Term Paper/Project)

 

 

Laboratuar Uygulaması

(Laboratory Work)

 

 

Diğer Uygulamalar

(Other Activities)

 

 

Final Sınavı

(Final Exam)

1

40%

ECTS/

WORKLOAD TABLE

Activities

Count

Hours

Total

Workload

Lecture

14

3

42

Midterm

 

 

 

Quiz

 

 

 

Homework

3

8

24

Term Paper/Project

 

 

 

Laboratory Work

 

 

 

Practices

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminar

 

 

 

Presentation

1

24

24

Field Study

 

 

 

Final Exam

1

12

12

Total Workload

 

 

102

Total Workload/25

 

 

102/25

Course ECTS Credits

 

 

4

 

                                                                    DERS PLANI

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Genel Risk kavramı. Risk, tehlike ve emniyet arasındaki ilişkinin açıklanması

I

2

Denizcilik sektöründe risk ve tehlike tanımı

I

3

Risk analiz metotları; nitel ve nicel metotlar

II

4

Biçimsel Emniyet Değerlendirmesi

II

5

Risk seviyelerinin tespit edilmesi

II

6

Kabul edilebilir riskin tanımlanması

III

7

Ara Sınav I

I-II-III

8

Risk kontrol önlemleri ve risk kontrol seçenekleri

IV

9

Özel bir operasyon için risk kontrol önlemleri ve risk kontrol seçeneklerinin belirlenmesi

IV

10

Risk yönetimi

V

11

Ara Sınav II

IV-V

12

Deniz taşımacılığında risk değerlendirme uygulamalarının incelenmesi

V

13

Risk Algısı

VI

14

Acil durum hazırlığı

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE PLAN

 

 

Weeks

 

Topics

Course Outcomes

1

Basic term of risk. To explain relationship between risk, hazard and safety.

I

2

Definition of risk and hazard in maritime domain

I-II

3

Risk analysis methods; quantitive and qualitative methods.

II

4

Formal Safety Assessment

I-II-III

5

Identification of risk levels

II

6

Definition of acceptable risk  

III

7

Midterm Exam I

I-II-III

8

Risk control measures and Risk control options

II-III

9

Identification of Risk control measures and Risk control options for a specific operation

II-III

10

Risk management

III

11

Midterm Exam II

I-II-III

12

Review of risk assessment applications in maritime transportation

I-III-III

13

Risk perception

I-II-III

14

Emergency Preparedness

III

 

Relationship between the Course and the Marine Transportation and Management Engineering Curriculum

 

 

 

Program Outcomes

Level of Contribution

1

2

3

a

Developing and intensifying knowledge in the related program’s area, based upon the competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).

 

 

X

b

Grasping the inter-disciplinary interaction related to one’s area (knowledge).

 

 

X

c

The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (skill).

 

X

 

d

Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area and the knowledge from various other disciplines (skill).

 

 

X

e

Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill).

 

X

 

f

The ability to carry out a specialistic study related to one’s area independently. (Competence to work independently and take responsibility).

 

X

 

g

Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical processes of one’s area and coming up with solutions while taking responsibility (Competence to work independently and take responsibility).

 

 

X

h

Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the problems related to the area (Competence to work independently and take responsibility).

 

X

 

i

Assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical view and directing one’s own learning process (Learning Competence).

 

 

X

j

Systematically transferring the current developments in the area and one’s own work to other groups in and out of the area; in written, oral and visual forms (Communication and Social Competency).

 

 

X

k

Ability to see and develop social relationships and the norms directing these relationships with a critical look and the ability to take action to change these when necessary. (Communication and Social Competency).

X

 

 

l

Using the computer software together with the information and communication technologies efficiently and according to the needs of the area (Communication and Social Competency).

X

 

 

m

Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting, interpreting, practicing and announcing processes of the area related data and the ability to teach these values to others (Area Specific Competency).

 

X

 

n

Developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to the area and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes (Area Specific Competency).

 

 

X

o

Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency).

 

 

X

p

In the programs with thesis, the ability to present one’s own work within the international environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency).

 

 

X

         1: Small, 2: Partial, 3: Full

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi/ Programme Outcomes & Course Outcomes Connectivity Matrix

Course

Outcomes/

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

/Program

Çıktıları

 

a

X

 

 

 

 

b

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

d

X

X

X

X

X

e

X

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

g

X

 

 

 

 

h

X

 

 

 

 

i

 

 

 

X

 

j

 

 

 

X

X

k

 

 

 

 

X

l

X

X

X

X

X

m

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

O

 

 

 

X

X

p

X

X