Geri Dön

Maritime Law

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

2018- 2019 Güz/Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Deniz Ticaret Hukuku

Derece: Lisansüstü/Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 516

Güz

3

3,5

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

-

-

-

100

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere deniz ticari işletmeciliğinde deniz ticaret hukukuna ilişkin bilgileri kazandıracaktır. Ders öğrencilere denizcilik işletmelerinde çalışacakları süre içerisinde ihtiyaç duyacakları temel deniz hukuk konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir.

Dersin Amacı

1. Denizcilik işletmelerinde çalışacaklara deniz ticari işletmeciliğine ihtiyaç duyacakları deniz hukukuna yönelik bilgiler kazandırmak.

2. Türk Ticaret Kanunundaki deniz hukuku ile ilgili hukuki kavramları öğretmek.

3. Deniz hukukunu ilgilendiren ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile ilgili bilgi sunmak.

4. Gemi kira sözleşmeleri hakkında detaylı bilgi sunmak.

5. Deniz sigortaları hakkında bilgi sahibi olmak.

 Dersin Çıktıları

Dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere ulaşacaklardır:
I. Deniz ticari işlemeciliğinde deniz hukuku konusunda gerekli bilgi, kavrayış ve becerileri elde eder.

II. Gemi işletme ve çartır partiler hakkında bilgi sahibi olur.

III. Liman ve terminal operasyonlarının deniz hukukunu ilgilendiren kısmı hakkında genel bilgi sahibi olur.

IV. Deniz kazaları, çatma, kurtarma ve Müşterek Avarya konularına hakim olur.
V. Deniz Sigortaları hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 saat ders, bazı konularda durum çalışması/pratik

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Derslikler

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

1.Deniz Ticaret Hukuku, Rayegan Kender, Ergon Çetingil, 2014

2.An Introduction to Law” AYBAY, R., İstanbul Bilgi University Press, 2011.

3. Mandaraka-Sheppard, A., Modern Maritime Law, Routledge-Cavendish, London 2007.

4. Tekil, F., Deniz Hukuku, Alkım Yayınevi, İstanbul 2001.

Diğer Kaynaklar

1. David B. Grant, Dougla M.Lamber, Fundementals of Logistic Management, McGraw Hill,London, ISBN 13 9780077108946, 2006

2. Legal Principles in Shipping Business, Institute of Chartered Shipbrokers, Witherby Seamanship International Ltd., ISBN 978 1 856092 85 2, 2008.

3. Introduction to shipping, Institude of Chartered Shipbrokers, London 2005.

 

Ödevler ve Projeler

Ders saati içinde/dışında yapılan durum çalışmaları

Laboratuar Uygulamaları

Gerekli görüldüğünde saha ziyaretleri yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

-

                     

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

- Hukuk kavramı

- Hukukun kaynakları ve çeşitleri

- Türk Hukuna genel bakış

- Sözleşme hukuku ve haksız fiil kavramı

 

I, IV

 

2

Türk Ticaret Hukukunda (TTK) deniz hukukunun yeri ve alt dalları

Gemi tanımı, geminin bütünleyici parçaları ve teferruatları

Gemi Sicili

I, II, III

3

Geminin seyire hazırlanması

Denize elverişlilik

Yüke elverişlilik

Sefere elverişlilik

I, II, IV, V

4

Gemi kaptanının kamu ve özel hukuktan kaynaklanan görevleri

Gemi kaptanının hakları ve sorumlulukları

I, II, IV, V

5

Gemi kira sözleşmeleri

I, II, IV, V

6

TTK’unda yükleme ve tahliyede süreler

Konişmento nedir, önemi ve fonksiyonları

I, II, IV, V

7

Taşıyanın sorumlulukları, limitleri

I, II, IV, V

8

ARA SINAV

I, II, III, IV, V

9

Deniz Kazaları, Çatma

I, II, IV, V

10

Kurtarma

I, II, IV, V

11

Müşterek Avarya

I, II, IV, V

12

Gemi Alacakları, Gemi Rehni

I, II, IV, V

13

Deniz Sigortalarına giriş, Tekne ve Makine sigortaları

I, II, III, IV, V, VI

14

P&I Klüp Sigortaları

I, II, III, IV, V, VI

15

BİTİRME SINAVI

I, II, III, IV, V, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

 

X

e

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

 

X

 

f

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

 

X

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

 

X

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

m

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

n

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

o

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

 

 

X

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları& Ders Çıktıları Matrisi

Course

Outcomes

 

I

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

V

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

X

b

 

 

X

 

 

c

X

X

X

X

X

d

 

 

 

X

 

e

X

X

X

 

 

f

X

X

X

X

X

g

 

X

X

X

 

h

X

 

 

 

 

i

X

 

 

X

X

j

X

 

 

 

 

k

 

 

X

X

 

l

X

 

 

 

X

m

X

 

X

 

X

n

X

 

X

X

X

o

 

X

X

X

X

p

X

X

X

X

X