Geri Dön

Managerial Economics

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Dersin Adı : İşletme Ekonomisi

Derece: Yüksek Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 503

Güz/Bahar

-

-

 

 

 

Bölüm

Fen Bilimleri Enstitüsü/Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

Bilimsel Hazırlık

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Giriş, Fayda ve Talep, Kar Maksimizasyonu, Piyasa Yapısı, Asimetrik Bilgi Sorunları ve Piyasalar, Verimlilik, GSYIH Hesaplaması ve İktisadi Büyüme, İstihdam ve Enflasyon, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları, Mali ve Para Politikaları, Güncel İktisadi Konular

Dersin Amacı

Bu ders işletmeler açısından iktisadi analizin temel mikro ve makro konularını incelemeyi amaçlamaktadır. Bireysel tüketim davranışları ve firmaların karar verme süreçleri piyasa yapısı dikkate alınarak incelenecektir. Buna ek olarak iktisadi aktörlerin davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi için temel makro iktisadi konular detaylandırılacaktır. Son olarak ders güncel iktisadi konuları ele alarak piyasa katılımcıları ve işletmeler açısından önemli konuları tartışacaktır.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

MTME 503 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler

I.Piyasadaki fiyat miktar üzerinden denge oluşumunu ve piyasa yapısının grafiğinin fonksiyonel halini gösterebilecektir

II.Fayda teorisini tanımlayabilecek; makro iktisat ve iktisadi büyüme ile olan ilişkisini açıklayabilecektir.

  1. Üreticilerin kar maksimizasyonu sorunu çözebilecektir.
  2. İktisadi büyüme ve gelişmenin kaynaklarını tartışabilecektir.

V.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Toerik sunum.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

INTERMEDIATE MICROECONOMIC, Hal R. Varian (3rd Edition, W. W. Norton & Company)

MACROECONOMICS, Olivier Blanchard (7th Edition, Pearson)

 

Diğer Kaynaklar

Faklı kaynaklar dönem içinde ayrıca dağıtılacaktır.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Aktiviteler

Kısa sınavlar

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

30

Kısa Sınavlar

 

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

50

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

 

 

 

Vize

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Dönem Ödevi/Proje

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

 

Toplam İş Yükü/25

 

 

 

Ders AKTS Kredisi

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş-İktisadi Problem

I, II

2

Tüketici Davranışı-Fayda ve Talep

II, III

3

Kar Maksimizasyonu ve Rekabetçi Arz

IV

4

Piyasa Yapısı

V

5

Asimetrik Bilgi ve Piyasalar-Dışsallıklar ve Kamu Malları

V

6

Eşitlik, verimlilik ve piyasa müdahaleleri

V

7

Vize

 

8

Fiyatlama: Fiyat Farklılaşması

VI

9

Sanayi Gelişimi ve Firma Stratejisi

VI, VII

10

GSMH Hesaplaması ve İktisadi Büyüme

VIII

11

A-T Yapısı ile Doviz Piyasalarını Anlamak

IX

12

Uluslararası Ticaret Rekabetçi Piyasalarda İktisadi Karar

IX

13

Güncel İktisadi Konular I

IX

14

Güncel İktisadi Konular II

IX

 

 

 

 Dersin Ekonomi ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Programlarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde

geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

X

 

 

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

 

X

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

 

X

e

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

(beceri).

X

 

 

f

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü

içinyeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

X

 

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,

alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,

geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı

iletişim kurar ve kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel

olarakaktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

 

X

m

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini

ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

n

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

(Alana Özgü Yetkinlik).

X

 

 

o

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen

sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

p

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,disiplinlerarası

çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam